Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115E1
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115U0

Достъп до информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 04.01.2023

Предпоставките и правилата за достъпът до обществена информация са регламентирани в Закона за достъп до обществена информация - ЗДОИ

Заявления за достъп до обществена информация се подават по пощата, в „Центъра за административно обслужване“, чрез Платформата за достъп до обществена информация: https://pitay.government.bg/PDoiExt/, по електронен път чрез Контактната форма или на email: kmet@belogradchik.egov.bg.

Информация за обявените търгове и конкурси е публикувана в рубриката Търгове и конкурси

Информация за проектите на нормативни актове, инициирани от Общински съвет, както и на проектите за тяхната промяна е публикувана в рубриката Проекти на нормативни актове.

Информация за проектите на нормативни актове, инициирани от Общинска администрация, както и на проектите за тяхната промяна е публикувана в рубриката Проекти на нормативни актове.

Информация за бюджета и финансовите отчети на община Белоградчик съгласно Закона за публичните финанси е публикувана в рубриката Бюджет и финансови отчети.

Информация относно обяви, съобщения, протоколи и др. е публикувана в рубриките Обявления и Съобщения.

Информация относно списъка на общите административни актове е публикувана в рубриката Списък на издадените актове.

Информация за съдържанието на публичните регистри, създадени и поддържани в общинска администрация Белоградчик, е публикувана в рубриката Публични регистри

Информация за местните данъци и такси – вноски, срокове и начини на плащане, проверка на задълженията с ПИН и плащане с ПИК на НАП е публикувана в рубриката Местни данъци и такси.

Въпроси към кмета на община Белоградчик и неговия екип може да се задават писмено по пощата, писмено в „Центъра за административно обслужване“, и по електронен път чрез Контактната форма или на email: kmet@belogradchik.egov.bg.

Данни за структурата, устройствения правилник, функциите и отговорностите на общинска администрация Белоградчик, са публикувани в рубриката Администрация.

Декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество са публикувани в рубриката Администрация-Администрация-Декларции по ЗПКОНПИ

В рубриката Структура и функции/Етичен кодекс на служителите на общинска администрация Белоградчик са публикувани отговорностите на служителите от административните структури на община Белоградчик и нивото на обслужване, което гражданите могат да очакват от тях.

Информация относно структурата, състав на постояниите комисии, дневен ред на заседания, решения, наредби, програми, стратегии и др. актове на Общински съвет – Белоградчик е публикувана в рубриката Общински съвет.

Декларациите на общинските съветници по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество са публикувани в рубриката Общински съвет/Декларации по ЗПКОНПИ.

Информация за туристическите обекти на територията на община Белоградчик, работното им време, входни такси, места за настаняване, места за хранене, развлечения, атракции и др. е публикувана в рубриката Туристическа информация.