Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Обучение и супервизия по проект „Укрепване на системата от социални дейности и услуги в община Белоградчик“

Дата на публикуване: 07.07.2023
Последна актуализация: 07.07.2023

На 26 и 27.06.2023 г. в Заседателната зала на Община Белоградчик се проведе въвеждащо обучение и супервизия по проект „Укрепване на системата от социални дейности и услуги в община Белоградчик“ на новоназначените двама служители по проекта на длъжност "Специалист, социална работа", и двама служители на общинска администрация - гл. експерт "Социални дейности" и Координатор дейности "Асистенстка подкрепа". Наетият за тази дейност експерт предостави информация за промените в националната правна рамка, относно изпълнението на общинските ангажименти по насочване за ползване на социални и интегрирани здравно-социални услуги на лица с потребност от подкрепа. Обучените служители придобиха знания относно задълженията на служителите, ангажирани с насочването на лица с дефицити и необходимост от социални и интегрирани здравно-социални услуги. Освен това обучението им помогна да усъвършенстват комуникативните си умения при общуване с лица със специфични потребности и да надградят знанията си относно етичните норми на поведение в общуването с лица, нуждаещи се от подкрепа.

В края на обучението служителите получиха сертификати за успешно преминато обучение.
Проект „Укрепване на системата от социални дейности и услуги в община Белоградчик“ е финансиран от Европейски социален фонд чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, процедура чрез директно предоставяне BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“.
 

https://www.livechatalternative.com/