Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Подписан договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Укрепване на системата от социални дейности и услуги в община Белоградчик“

Дата на публикуване: 12.04.2023
Последна актуализация: 27.06.2023

В средата на месец март 2023 г. Община Белоградчик подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на труда и социалната политика, финансиран по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, процедура чрез директно предоставяне BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“

Одобреното финансиране е за изграждане и укрепване на общински капацитет за прилагане на Закона за личната помощ, Закон за хората с увреждания, Закон за социалните услуги, свързани с насочване на лицата за ползване на социални услуги в община Белоградчик, чрез дейности по изграждане на човешки ресурс от нови и настоящи общински служители и включване на комплекс от мерки и дейности за подкрепа на общината в процеса по реформиране системата на социалните услуги на местно ниво, свързани с функциите и правомощията произтичащи от посочените закони, като се подпомогнат процесите по планиране, анализиране и мониторинг на местно ниво, чрез включване на всички пряко отговорни институции и органи, свързани с процеса по предоставяне на качествени социални услуги на населението.

Целите на проекта са:

  1. Осигуряване на интегрирана подкрепа на местно ниво чрез развитие и укрепване на общинския капацитет при реформиране на системата от социални услуги и улесняване прехода към новите механизми за плавно и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ, в изпълнение на правомощията на общината по Закона за лична помощ, Закона за социалните услуги, Закона за хората с увреждания;
  2. Ускоряване процеса по предоставяне на по - ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от населението в общината и на най- уязвимите групи от него, заявили и търсещи вид подкрепа и услуга.

Стойност на проекта: 70 277,00 лева

Срок за изпълнение на проекта: 01.05.2023 г. – 01.09.2024 г.

Предвидените за изпълнение дейности по проекта са следните:

Дейност 1: Наемане на новоназначени и действащи служители;

Дейност 2: Фронт - офис, обучение и супервизия на наетия персонал по проекта, както и дейности по планиране, мониторинг и информиране на общността.

Резултати:

Наети двама нови служители и двама действащи служители към Общинска администрация.

Създаден общински капацитет за обезпечаване на процеса по насочване съгласно ЗЛП, ЗСУ и ЗХУ, само в частта, свързана с насочване от общините за ползване на социалните услуги.

Анализиране и проучване на удовлетвореността от предоставяните социални услуги на местно ниво.

Разработена Програма за развитие на качеството на социалните услуги на местно ниво.

Изработен и разпространен по проекта информационен видео клип сред населението, относно социалните услуги, както и възможностите за решаване на проблемите свързани с достъпна среда, за хората с увреждания.

Разпространени информационни листовки и брошури.  

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК 
Програма „Развитие на човешките ресурси“
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проект BG05SFPR002-2.002-0122-С01 „Укрепване на системата от социални
дейности и услуги в община Белоградчик““,
Процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, финансирана от Европейски социален фонд,
чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

https://www.livechatalternative.com/