Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + - КОМПОНЕНТ 2” по ОП РЧР 2014-2020  СЕ РЕАЛИЗИРА В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК  ЗА СРОК ОТ 6 МЕСЕЦА - ДО 06 НОЕМВРИ 2022 Г.

Дата на публикуване: 01.06.2022
Последна актуализация: 02.06.2022

„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + - КОМПОНЕНТ 2” по ОП РЧР 2014-2020  СЕ РЕАЛИЗИРА В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК  ЗА СРОК ОТ 6 МЕСЕЦА - ДО 06 НОЕМВРИ 2022 Г.

С подписано допълнително споразумение между Община Белоградчик  и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ - МТСП, бяха продължени за още 6 месеца – до края на ноември 2022 година услугите по проект „Патронажна грижа + в община Белоградчик”.
В изпълнение на споразумението Община Белоградчик ще получи допълнителна безвъзмездна финансова помощ в размер на 138 059,61 лв. , с което общия бюджет на изпълнявания проект нараства на 414 178,84лв. изцяло Европейско финансиране. 
Дейностите ще продължат да се изпълняват в две направления. По Направление 1 – „Патронажна грижа“, фокусът е върху предоставяне на помощ за лица с увреждания, възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора които са най – застрашени от разпространението на КОВИД -19 в тяхната домашна среда. Услугите за потребителите се осъществяват по график от специалисти:  медицинска сестра, социален сътрудник, домашни помощници и снабдители / доставчици. 
Патронажна грижа се предоставя на 25 лица и включва медицински услуги, помощ в дома, психологическа подкрепа, доставка на продукти от първа необходимост, включително и лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки и др.
Лица, които могат да ползват услуги по Направление 1 са попадащи в следните групи: 

  1. хора над 54 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване; 
  2. хора с увреждания и техните семейства; 
  3. възрастни в риск, които в ситуацията на пандемия са дефинирани като лица в зависимост от грижа поради увреждане, неподвижност или за водене на независим и самостоятелен живот;
  4. лице или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19; 
  5. самотен родител с дете/деца до 12 години, в невъзможност да остави децата си сами.

В рамките на Направление 2 – „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“, продължат досегашните дейности, включващи осигуряване на допълнителна подкрепа чрез наетия към момента персонал към услугите, както и осигуряване на  лични предпазни средства, дезинфекция на сграден фонд, тестване на персонал и  потребители на социалните услуги,осигуряване на компютърна техника с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги, в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно (онлайн консултиране).
Проектът „Патронажна грижа + в Община Белоградчик” се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“, процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” и BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + - Компонент 2” .
Европейско съфинансиране:
По Компонент 1:  276 119.23лв.;
По Компонент 2:  138 059,61лв.
Общ Бюджет на проекта: 414 178,84лв.
Срок на изпълнение на Договора за БФП  - BG05M9OP001-6.002-0131-C02:
По Компонент 1: 05.04.2021г. до 05.05.2022г.;
По Компонент 2: 06.05.2022г. до 06.11.2022г.

 Патронажна грижа "+" - Компонент 2