Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OE5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SP5

На територията на община Белоградчик са запазени ценни архитектурно-строителни паметници на културата от различни епохи.

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 30.03.2023

 

Белоградчишки скали

Белоградчишки скали

Едно от природните чудеса на света. Образуването им е започнало преди 230 млн. г. Масива е с дължина около 30 км. и ширина от 6-7 км. Общата площ на скалния феномен е 598,7 хка.

Природна забележителност Белоградчишки скали (режим на дейности)

THE BELOGRADCHIK ROCKS

One of the natural wonders of the world. Thay have been formed for 230 million years. The rock formation is about 30 km long and 6-7 km wide. The total area of the rock phenomenon is 598,7 ha.

 

Белоградчишка крепост

Белоградчишка крепост

Белоградчишката крепост е паметник на културата от национално значение и една от най-запазените крепости в страната. Изградена е през ІІІ век от н.е. от римляните за охрана на стратегически пътища, пресичащи района. В късната античност тя е част от отбранителната система на Римската, а по-късно и на Византийската империя. Крепостта е доизградена от българите и е една от последните български твърдини завладяна от турците. Използвана е от тях, като гарнизон и е преустроена за огнестрелно оръжие в периода 1805 – 1837 година. Крепостта се състои се от три крепостни двора и една война площадка. Архитектурните постижения в изграждането на първите отбранителни сектора и масивните портали са основните аргументи при определяне на статута им – паметници с национално значение.

Тел.: +359 936 53022

THE BELOGRADCHIK FORTRESS

Cultural monument of national significance and one of the best preserved fortresses in the country, dating back to the I c. B.C. In the XIV century it served as a summer residence of the Bulgarian Tsar Ivan Sratsimir.

Phone: +359 936 53022

Пещера Магурата

Пещера Магурата

„Магурата” е една от най-големите пещери в България - обща дължина на откритите досега галерии е около 3600 м, площта и се изчислява на около 33 000 кв. м, а обема над 220 000 куб. м. Състои се от главна галерия, ориентирана в посока югозапад - североизток и три странични разклонения. Главната галерия е дълга 700 м. като в пещерата се очертават различни по големина зали и галерии. Основните са:  "Триумфалната зала,", "Прилепната галерия", "Залата на сталактоните", "Галерията с рисунките", "Залата на падналия бор", "Тронната зала", "Тържествената зала", "Коридорът на фиордите". Някои от тях се отличават с изключителните си размери. 
„Магурата” е първата отворена за посетители пещера в България. Благоустроена е през 1961 година.
По стените на една от галериите могат да се видят рисунки от няколко исторически епохи, правени с гуано (тор от прилепи). Рисунките изобразяват предимно ловни сцени, слънчево-лунен календар, плодородие. Повечето са групирани, но има и отделни рисунки. Някои са релефни поради естествената ерозия на скалата под тях.

Преустановен е достъпът до „Галерията с рисунките“ в пещера „Магурата“ с Принудителна административна мярка, съставена от инспектор в ГД ИОКН на Министерство на културата.

Телефон:+359 93296677

MAGURA CAVE
Monument and a sight of national importance. Its total Length is 2.5 km. On the walls of one of the galleries you can see paintings from different periods – Epipaleolithic, Neolithic, Bronze Age, and a unique solar calendar of 366 days. 

Phone: +359 93296677

Исторически музей

Исторически музей

Пановата къща, като музей, разполага с фонд от над 8000 експоната от епохите: праистория, античност и средновековие. В него могат да се видят експонати, открити в пещерата Козарника, кости от праисторическа мечка, хиена, див кон и др.

Тел.: +359 936 53469

MUSEUM OF HISTORY

The Panovs House as а museum, has a fund of more than 8,000 exhibits from Prehistory, Antiquity and the Middle Ages. You can see exhibits from the Kozarnika Cave – bones from prehistoric bears, hyena, wild horses, ect.

Phone: +359 936 53469

Природонаучен музей

Природонаучен музей

Единствен в Северозападна България. Разполага с общ фонд от 3000 експоната. В експозицията присъстват много ендемитни и реликтни видове от Балканите и Европа.

Тел.: +359 879481957

MUSEUM OF NATURAL HISTORY
It is the only one of that kind in Northwest Bulgaria and preserves a fund of 3,000 exhibits. The exposition features many endemic and relict species from the Balkans and the European continent.

Phone:+359 879481957

Художествена галерия "Вълчо Вълчев"

Художествена галерия "Вълчо Вълчев"

Галерията разполага с над 269 платна – графика и живопис, част от които са рисувани на ежегодно провеждащите се в Белоградчик и околностите му пленери по живопис.

Тел.: 0936 53042

ART GALLERY „VALCHO VALCHEV“

The gallery has 269 pieces – engravings and paintings, one part of which have been drawn during annual open-air painting festival held in Belogradchik and its surroundings.

Phone: +359 936 53042

Пещера Козарника

Пещера Козарника

Намира се на 5 км от Белоградчик. Уникална е с откритите следи от преди 1.6 млн. години, доказващи че тук е живял първия човек на Европейския континент от рода Homo erectus.

KOZARNIKA CAVE

Located 5 km away from Belogradchik. It is unique with the traces from 1.6 million years ago, proving that the first Homo erectus man on the European continent lived there.

Рабишко езеро

Рабишко езеро

Най-голямото по площ /3,25 км²/ вътрешно езеро в България. Разположено е в североизточното подножие на Рабишката могила, между селата Рабиша и Толовица. Има тектонски произход и достига дълбочина до 15-25 м.

RABISHA LAKE

The largest inland lake /3.25 km²/ in Bulgaria. It is located at the northeast foot of Rabisha hill between the villages Rabisha and Tolovitsa. It has a tectonic origin and reaches a depth of 15-25 m.

Храм Св. вмчк. Георги Победоносец

Храм Св. вмчк Георги Победоносец

3900 Белоградчик, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №1, GSM: +359 898813933

“ST. HOLY MARTYER GEORGE” CHURCH

1, “St. St. Cyril and Methodius” Str., Belogradchik

Боровишки манастир Св. Троица (червената черква)

Боровишки манастир Св. Троица

с. Боровица, GSM +359 879250553

„ST. TRINITY“ MONASTERY 

Borovitsa monastery “St. Trinity“,  village of Borovitza

Джамия Хаджи Хюсеин

Джамия Хаджи Хюсеин

 3900 Белоградчик, ул. „Цоло Тодоров” №10, GSM +359 892778218

MOSQUE “HADJI HUSSEIN”
10,Tsolo Todorov Str., Belogradchik

Археологически обект Анище

Обект с голямо културно-историческо значение. Открити са останки на разрушено антично селище, представляващи отделна постройка състояща се от 4 стаи. На разстояние 300 м. от сградата е разположен и втори подобен ансамбъл. Намират се множество фрагменти от глинени съдове, монети от III век, накити. Счита се, че това е крайпътна станция (селище), разположена на пътя Рациария-Наисус (сега Ниш), построена и използвана от римляните през II-III век и вероятно разрушена от варварските нашествия в края на III и началото на IV век.

ANISHTE

A place of great cultural and historical signifi- cance. There have been found remnants of a destroyed ancient settlement representing a separate building consisting of 4 rooms. At a distance of 300 meters from the building is located a second similar ensemble. Numerous fragments of pottery, coins from the III cen- tury and jewelry are found there. It is believed that this is a roadside station (village) located on the road Ratsiaria-Naissus (now Nish) built and used by the Romans in the II-III century and probably destroyed by the barbarian in- vasions at the end of the III and the early IV century.

Астрономическа обсерватория

Филиал на Института по Астрономия към БАН. Разполага с три телескопа, единият от които е втория по големина в България. Основните й функции са провеждането на фундаментални астрономически и астро- физични изследвания и популялизиране на астрономията. Тел.: 0936 53372; 0878 602 682

ASTRONOMIC OBSERVATORY

Branch of the Institute of Astronomy. It has three telescopes, one of which is the second largest in Bulgaria. Its main functions are to implement basic astronomical and astrophysical researches and the popularization of astronomy. Phone: +359 936 53372; +359 878 602 682

Килийно училище с. Рабиша

Представлява архитектурно-строителен паметник на културата с местно значение. Построено е през 1830 година. Сградата е реставрирана с възможност за изграждане на музейна сбирка.

Салон за наивистично и интуитивно изкуство

Салон за наивистично и интуитивно изкуство

Разположен в Художествена галерия „Вълчо Вълчев“ - 3900 Белоградчик, ул. "Княз Борис I" №43, тел.: +359 887098482, +359 93653042, email: info@naiveart.eu

 

https://www.livechatalternative.com/