Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OM3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KF4

Инфраструктура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 17.09.2021

 

ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Транспортната мрежа в община Белоградчик е представена предимно от третокласни и общински пътища, като дължината на републиканските пътища е 86,36 км, а на общинските 55,24 км. В близост до града преминава трансевропейският път Е-79 с маршрут Кошице (Словакия) - Мишколц (Унгария) - Дебрецен - Орадя (Румъния) - Брад - Дева - Петрошани - Търгу Жиу - Крайова - Калафат - Видин (България) - Враца - Ботевград - София - Благоевград - Кулата - Сяр (Гърция) - Солун, който е част от транспортен коридор IV, свързващ Дрезден/Нюрнберг - Прага - Виена - Братислава - Дьор - Будапеща - Арад - Букурещ - Кюстенджа/Крайова - София - Солун/Пловдив - Хасково - Истанбул. Първокласният път представлява главната пътна връзка с останалите части на страната.

Третокласната пътна мрежа в общината включва: 

  • път ІІІ-102 - /Димово-Ружинци/ - Бела - Белоградчик - Средогрив - Долни Лом - граница област Монтана, дължина 43,4 км. Този път води до бъдещо ГКПП при с. Салаш с Р. Сърбия. С изпълнението на ГКПП-то пътят ще придобие национално и европейско значение, като това ще повлияе и върху икономическите и туристически връзки със съседните страни;
  • път ІІІ-1401 - /Кула-Връшка чука/ - Киряево - Раковица - Подгоре - Раяновци - Ошане - Вещица - Белоградчик, дължина 44,5 км. Пътят е транспортна връзка на прилежащите населени места с общински центрове Макреш и Белоградчик и второкласен път ІІ-14 до границата с Република Сърбия. Републиканският път е важен за развитието на туризма, осъществява връзка до пещера „Магурата” и Белоградчишките скали.

Достъпът до общината и гр. Белоградчик с ж.п. транспорт е ограничен чрез гара Орешец (свързана с гр. Белоградчик чрез 11 км общински път).

ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ

Община Белоградчик е захранена от републиканската електроенергийна система посредством подстанция 110/20 кV – „Белоградчик“. Електропроводите 110 кV и 20 кV осигуряват необходимата надеждност на захранване за потребители от поне II категория. В границите на общината са разположени два допълнителни източника на електроенергия – ФвЕЦ „Вещица“ с мощност 112,8 кW и ВЕЦ „Стакевци“ с мощност 222 кW. 
Електроразпределението за града е изпълнено с предимно подземни и единични въздушни електропроводи 20 кV и трафопостове 20/0,4 кV, а в селата - само с въздушни електропроводи 20 кV и трафопостове 20/0,4 кV. Мрежата ниско напрежение е почти изцяло въздушна с изключение на някои от кварталите на гр. Белоградчик.

ВОДОСНАБДИТЕЛНА И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА

Водоснабдителна система 
В община Белоградчик има водоснабдителна система, която включва планински речни водохващания и почти изцяло гравитачни мрежи. Водоизточниците са река Чупренска, река Реплянска/за водохващане Репляна - Чупрене/ и река Стакевска за водохващане от Стакевския Балкан. В общината не е водоснабдено едно населено място - с. Сливовник, в което към преброяването от 2011 г. живеят 18 души.
Град Белоградчик се снабдява от две открити речни водохващания планински тип с общ дебит около 29 л/с. Първото е в землището на с. Чупрене, община Чупрене, част  от водоснабдителна група „Чупрене“ в Чупренски балкан на кота 913 м - каптаж „Бяла вода” с дебит 21.80 л/с., а второто е в землището на с. Стакевци - каптаж „Стакевски балкан“ – 7.00 л/с. И при трите водохващания, освен утаители, няма изградени сериозни пречиствателни съоръжения за пречистване на водата от механични примеси, които са основен замърсител на питейната вода при такъв тип водохващания. За разрешаване на проблема е монтиран напорен автоматичен самопромиващ се филтър на довеждащия водопровод от стакевското водохващане, преди входа му в резервоара за висока зона от 300 м³ в местността „Кале“.

Водопроводна мрежа 
Водопроводните мрежи (външни и вътрешни) са крайно остарели и амортизирани. Изпълнени са от азбестоциментови тръби преди повече от 45 години. Само 18 км. от довеждащия водопровод от Стакевския балкан до гр. Белоградчик и вътрешния водопровод по ул. „Васил Левски” в гр. Белоградчик са от стоманени тръби, изпълнени през 1989 г. От водоснабдителна група Репляна - Чупрене са водоснабдени освен община Белоградчик и общините Чупрене и част от Ружинци и Димово, общо 18 населени места. Монтирани са конструирани утаители и хлораторни на водопроводите след водохващанията на р. Чупренска и р. Стакевска. 
Дължината на водопроводната мрежа в община Белоградчик е 182 км, от които 85 км външни водопроводи и 97 км вътрешна мрежа. Само за град Белоградчик тя е съответно 68 км, от които 45 км външни /довеждащи/ водопроводи и 23 км вътрешна мрежа. Водопроводните отклонения в Белоградчик наброяват 2 563 бр. 
Предвид експлоатационната годност на етернитовите тръби и стоманените тръби, която възлиза на около 25 години, както и по здравословни причини е необходима подмяна на тръбите с качествени полиетиленови тръби. Старите етернитови тръби особено при по висок напор често аварират и се получават големи загуби на питейна вода. В голяма част от града напорите във водопроводната мрежа са над допустимите, което също е причина за чести аварии и течове. 
Общото годишно количество на подадената вода за питейно-битови цели възлиза на около 71% – за населението, а за фирмите 29%.

Канализационна мрежа
Селищата с изградена обществена канализация в община Белоградчик са гр. Белоградчик и с. Рабиша. Съществуващата канализационна мрежа на гр. Белоградчик е предимно от смесен тип. Около 10 % от нея работи като битова система. Общата ѝ дължина е 19 608,51 м. Състои се от три главни колектора с обща дължина 2 918, 77 м и диаметри ø 300 мм – ø 1 000 мм, второстепенни колектори с обща дължина 15 440,71 м и диаметри от ø 200 мм до ø 600 мм и вътрешна квартална мрежа с колектори ø 200 мм и дължина 1 249,03 м.
Канализационната мрежа е изградена от бетонови тръби, като изключение прави част от Клектор 78, изпълнен от полиетиленови тръби с диаметър ø 800 мм и дължина 10,67 м.
В гр. Белоградчик канализационната мрежа е изградена на 95 %. Процентът на свързаност на населението към нея е 100 % (към 2011 г. към канализационната мрежа на града са свързани 5 157 жители). Канализационната система на града страда от висока инфилтрация и сериозни проблеми в техническото състояние. 
Канализационната мрежа на с. Рабиша е от смесен тип - за дъждовни и битово-фекални отпадни води. Изградена е преди 35 години, като са използвани бетонови тръби с диаметър 500 мм (с обща дължина от 2 680 метра) и 800 мм (с обща дължина от 349 метра). Малка част от мрежата е от циментови тръби с диаметър 300 мм (с дължина 480 метра).
В общината няма изградена пречиствателна станция за отпадни води.

КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ И ПОЩИ

Всички селища са с автоматично входящо и изходящо междуселищно избиране. Продължава въвеждането на модерна цифрова комуникационна и преносна далекосъобщителна инфраструктура и подменяне на съществуващата аналогова. 
Радио и телевизионно покритие на общинската територия – БТК ЕАД предоставя телевизионна услуга по технология „Direct to the Home“ TV /DTH TV/ на територията на цялата община Белоградчик и по IP TV технология, на територията на град Белоградчик. „Бдин ком” (гр. Видин) е областен оператор доставчик на кабелна телевизия, интернет и IP телевизия.
Телекомуникационните мрежи в общината са добре развити и обхващат територията почти изцяло с покритие на цифрови апарати, мобилни оператори и интернет доставчици.
Мобилните телефонни услуги са представени от трите национални мобилни оператора /“A1 България“ ЕАД, „Теленор България“ ЕАД и „БТК“ ЕАД /Виваком/ осигуряват 100% покритие със сигнал на територията на общината. Това осигурява пълен спектър на техните услуги.
„БТК“ ЕАД предоставя телевизионна услуга на територията на цялата община Белоградчик, фиксирани телефонни услуги при 100% степен на цифровизация на територията на цялата община, както и осигурява GSM покритие и мобилен достъп до интернет за цялата територия на община Белоградчик.
В община Белоградчик са осигурени пощенски услуги и населените места се обслужват от „Български пощи“ ЕАД. Системата на „Български пощи“ ЕАД е свързана и с оптичната кабелна линия /ОКЛ/ с направление Видин – Макреш – Чупрене.
 

https://www.livechatalternative.com/