Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LO4
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111L42
Сертифицираните и насърчени законни инвестиции клас В Издадени от общината сертификати за инвестиция клас В Актуален списък със свободните терени и други недвижими имоти за осъществяване на инвестиции Формуляри и образци за кандидатстване за сертификат за инвестиция клас В и ползване на насърчителните мерки съгласно наредбата по чл. 22з, ал. 1

Инвестиции

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 16.09.2021

Община Белоградчик полага усилия за насърчаване на инвестициите.

С приложената наредба се определят условията и редът за насърчаване  на инвестициите с общинско значение за община Белоградчик за издаване на сертификат клас В и прилагането на мерките за насърчаване на инвестициите, съгласно изискванията на глава трета на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) и на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ППЗНИ).

Основните цели, които общинската администрация се стреми да постигне са:

  • повишаване конкурентоспособността на местната икономика, чрез нарастване на инвестициите за научни изследвания, иновации и технологично развитие в производства и услуги с висока добавена стойност при спазване принципите на устойчивото развитие;
  • подобряване на инвестиционния климат;
  • създаване на нови и високопроизводителни работни места.

НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

https://www.livechatalternative.com/