Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LN6
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LF1

Постоянни комисии

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 01.07.2021

СЪСТАВ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБС БЕЛОГРАДЧИК – мандат 2019 г. - 2023 г.

Комисия по бюджет, финанси, европейски фондове и туризъм
Председател: Ангел Милчев Георгиев

Членове:

 1. Тодор Кирилов Цеков;
 2. Мирослава Чавдарова Димитрова;
 3. Людмил Николов Алексиев;
 4. Александър Кольов Алексиев.

Комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване
Председател: Валентин Николов Драгомански

Членове:

 1. Альоша Красимиров Вътков;
 2. Мирослав Любомиров Ангелов;
 3. Румен Георгиев Цанков;
 4. Цветомир Любомиров Станимиров.

Комисия по култура, образование, здравеопазване, социални дейности и спорт
Председател: Мирослава Чавдарова Димитрова

Членове:

 1. Ангел Петров Боянов;
 2. Ася Данаилова Ганчева;
 3. Цветомир Любомиров Станимиров;
 4. Александър Кольов Алексиев.

Постоянна комисия по ЗПКОНПИ

Председател: Ангел Петров Боянов

Членове:

 1. Мирослав Любомиров Ангелов;
 2.  Ангел Милчев Георгиев;
 3. Валентин Николов Драгомански;
 4. Румен Георгиев Цанков.