Z6_PPGAHG80095J50Q5EB66K420U7
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42016

Информация, предотвратяваща заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 04.01.2023

Получаване на заплахи. Как да се защитим?


Получаване на заплахи е налице тогава, когато някой се закани с престъпление против личността или имота на другиго. Наравно с това, получаване на заплахи ще има и тогава, когато заканата се отнася до личността или имота на близките на заплашеното лице. Тази закана може да бъде отправена устно, писмено, по електронен път или по какъвто и да е друг начин, който позволява възприемането ѝ от заплашения.

Престъпление е всяко общественоопасно деяние, което е извършено виновно и е обявено от закона за наказуемо. Така например, всяка закана с убийство, нанасяне на побой, разрушаване или подпалване на къща, вила, апартамент, автомобил е заплаха с престъпление.

ВАЖНО!!! Често срещани са случаите на получаване на заплахи за разгласяване на чувствителна информация за дадено лице или пък например, на негови интимни снимки. При тези обстоятелства няма да е налице заплаха с престъпление. Разбира се съществуват някои рядко срещани изключения от това правилно. Сред тях са случаите, когато чувствителната информация е получена при упражняване на занятие (напр. по време на психотерапевтична сесия) или е събрана чрез използване на специални разузнавателни средства, или е неправомерно придобита от архива на Министерството на вътрешните работи. 

В случаите, в които заканата не е с престъпление, нейният характер се преценява за всеки конкретен случай. Тази преценка е необходима с оглед предприемане на най – адекватните средства за защита. В повечето случаи може да се касае за упражняване на психически тормоз, който при определени обстоятелства представлява домашно насилие.

Разграничение
Важно е да се прави разлика между обикновената заплаха с престъпление и заплахата с престъпление, която има и особена цел. Във втория случай, когато е налице заплаха с насилие, разгласяване на позорящи обстоятелства, увреждане на имущество или друго противозаконно действие с тежки последици за заплашения или негови ближни, направено с цел да го принуди да се разпореди с вещ или със свое право, или да поеме имуществено задължение, ще бъдем изправени пред изнудване.

Отправянето на заплахи, които могат да възбудят основателен страх, е престъпление. В зависимост от характера и степента на заплахата, то може да бъде престъпление от частен или от общ характер.

Престъпление от частен характер
Нека първо с няколко думи обясним какво означава „престъпление от частен характер“. Такова е налице, когато наказателното производство за неговото разкриване, преследване и наказване се образува по тъжба на пострадалия до съда. В почти всички случаи на получаване на заплахи е налице престъпление от частен характер. Има и няколко изключения, които ще разгледаме по – долу.

И така, как да се защитим, в случай че към нас са отправени заплахи?

Защитата, както казахме по – горе се осъществява чрез подаване на частна тъжба до съда. Срокът за това е шестмесечен от деня на получаване на заплахата. 

В наказателното производство за престъпления от частен характер контролът върху неговия ход се намира изцяло в зависимост от волята на тъжителя. Тоест, то започва по негова инициатива и може да се прекрати по негова инициатива. Тъжителят може да поиска наложеното наказание да не се изпълнява, преди реалното му изпълнение да е започнало. Доказателствената тежест също се намира у тъжителя. Това означава, че е негова отговорността да докаже, че е била отправена закана с престъпление. Той следва да докаже и че заканата е била от естество да предизвика основателен страх, че може да бъде реализирана.

Престъпление от общ характер
Макар и в повечето случаи заканата с престъпление да е от частен характер, съществуват и изключения. Те са налице, когато заканата е отправена:

  1. към длъжностно лице или представител на обществеността при или по повод изпълнение на службата или функцията му;
  2. към лице, ползващо се с международна защита;
  3. от лице, което се занимава с охранителна дейност или от служител в организация, която извършва охранителна или застрахователна дейност. Заканата може да бъде отправена и от лице, което действа по поръчка на такава организация или се представя, че действа по нейна поръчка;
  4. от лице от състава на Министерството на вътрешните работи или от лице, което се представя за такова;
  5. от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на група, занимаваща се с рекети или на организирана престъпна група.

Най – често срещаните случаи на получаване на заплахи, като престъпления от общ характер са заканите с убийство и заканата с престъпление, извършена при условията на домашно насилие.

Както в случаите на наказателно преследване от частен характер, така и при това от общ характер, пострадалият може да иска от съда да забрани на заплашващия непосредствено да го доближава. Освен това и в двата вида производства, заплашеният може да иска присъждане на обезщетение. То ще покрие претърпените от престъплението имуществени и неимуществени вреди. Имуществените вреди ще обхванат платената държавна такса, в случай на престъпление от частен характер. При престъпление от общ характер, те ще обхванат платения адвокатски хонорар. Неимуществените вреди от своя страна ще обхванат претърпените негативни емоции: притеснените, стрес, страх и др.

Защита от полицията
Твърде често, лицето, което е обект на заплахи не иска да се обръща към съда. В този случай може да потърси съдействие от полицията. Това може да стане чрез подаване сигнал на телефон 112 или в най – близкото РУ на МВР. В този случай е необходимо заплашеният да даде подробна информация къде, кога и при какви обстоятелства е била отправена заплахата. 

Ако органите на МВР преценят, че са налице основания да се предполага, че лицето, срещу което е подаден сигнала ще извърши престъпление или нарушение на обществения ред, те ще му отправят писмено или устно предупреждение, което се удостоверява с протокол. Ако отправянето на заплахи продължи, полицейските органи могат да задържат заплашващия за срок до 24 часа.

ВАЖНО!!! В този случай не може да се търси обезщетение за претърпени вреди.

В заключение
Случаите на получаване на заплахи могат да бъдат безобидни. Съответно безболезненото им решаване между заплашения и заплашващия не е изключено. Твърде често, обаче, заплахите са доста сериозни и могат да разклатят спокойствието на заплашения за дълъг период от време. От друга страна, липсата на ответна реакция от страна на заплашеното лице може и да мотивира заплашващия да продължи противоправното си поведение. Ето защо познаването на средствата за защита и навременната реакция могат както да прекратят отправянето на заплахите, така и да предотвратят тяхното реално изпълнение.

https://www.livechatalternative.com/