Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115E1
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115U0
Контакти на звено отговорно по приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация Вътрешни правила по ЗДОИ Документи за достъп до обществена информация Годишен отчет по ЗДОИ Информация по ЗПКОНПИ Публична информация според Закона за защита на класифицираната информация Информация предоставяна повече от три пъти по реда на процедурата за достъп до обществена информация Информация, предотвратяваща заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество Опровержение на разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване за сферата на дейност на общината

Достъп до информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 04.01.2023

Предпоставките и правилата за достъпът до обществена информация са регламентирани в Закона за достъп до обществена информация - ЗДОИ

Заявления за достъп до обществена информация се подават по пощата, в „Центъра за административно обслужване“, чрез Платформата за достъп до обществена информация: https://pitay.government.bg/PDoiExt/, по електронен път чрез Контактната форма или на email: kmet@belogradchik.egov.bg.

Информация за обявените търгове и конкурси е публикувана в рубриката Търгове и конкурси

Информация за проектите на нормативни актове, инициирани от Общински съвет, както и на проектите за тяхната промяна е публикувана в рубриката Проекти на нормативни актове.

Информация за проектите на нормативни актове, инициирани от Общинска администрация, както и на проектите за тяхната промяна е публикувана в рубриката Проекти на нормативни актове.

Информация за бюджета и финансовите отчети на община Белоградчик съгласно Закона за публичните финанси е публикувана в рубриката Бюджет и финансови отчети.

Информация относно обяви, съобщения, протоколи и др. е публикувана в рубриките Обявления и Съобщения.

Информация относно списъка на общите административни актове е публикувана в рубриката Списък на издадените актове.

Информация за съдържанието на публичните регистри, създадени и поддържани в общинска администрация Белоградчик, е публикувана в рубриката Публични регистри

Информация за местните данъци и такси – вноски, срокове и начини на плащане, проверка на задълженията с ПИН и плащане с ПИК на НАП е публикувана в рубриката Местни данъци и такси.

Въпроси към кмета на община Белоградчик и неговия екип може да се задават писмено по пощата, писмено в „Центъра за административно обслужване“, и по електронен път чрез Контактната форма или на email: kmet@belogradchik.egov.bg.

Данни за структурата, устройствения правилник, функциите и отговорностите на общинска администрация Белоградчик, са публикувани в рубриката Администрация.

Декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество са публикувани в рубриката Администрация-Администрация-Декларции по ЗПКОНПИ

В рубриката Структура и функции/Етичен кодекс на служителите на общинска администрация Белоградчик са публикувани отговорностите на служителите от административните структури на община Белоградчик и нивото на обслужване, което гражданите могат да очакват от тях.

Информация относно структурата, състав на постояниите комисии, дневен ред на заседания, решения, наредби, програми, стратегии и др. актове на Общински съвет – Белоградчик е публикувана в рубриката Общински съвет.

Декларациите на общинските съветници по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество са публикувани в рубриката Общински съвет/Декларации по ЗПКОНПИ.

Информация за туристическите обекти на територията на община Белоградчик, работното им време, входни такси, места за настаняване, места за хранене, развлечения, атракции и др. е публикувана в рубриката Туристическа информация.

https://www.livechatalternative.com/