Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HL1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121F2

Често задавани въпроси

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 13.08.2021

Получаването на издадени  удостоверения/служебни бележки лично ли трябва да бъде?

Отговор: Получаването става лично или от упълномощен представител.

Как мога да си запиша час за среща с кмета?

Отговор: На електронна поща: kmet@belogradchik.bg.

При извършена кражба, може ли да ми се предоставят записи от видеонаблюдението в община Белоградчик?

Отговор: При извършена кражба се подава  жалба или сигнал в Районно управление –  гр. Белоградчик, които в качеството си на компетентен орган, за разследване на жалби и сигнали, изискват записите от камерите по служебен път и предприемат необходимите мерки по установяване на извършителя.

Къде мога да заплатя задълженията си за местни данъци и такси?

 • В брой или чрез ПОС терминал на касите в „Центъра за услуги и информация“ на община Белоградчик в сградата на общинската администрация – 3900 Белоградчик, ул. „Княз Борис I“ №6 /партерен етаж в дясно/;
 • По банков път: IBAN: BG65IABG74968400270200, Bic code: IABGBGSF, Интърнешънъл Асет Банк, клон Видин. Кодове за вид плащане: 442100 – Данък върху недвижими имоти; 442400 – Такса битови отпадъци; 442300 – Данък върху превозните средства; 441400 – Патенен данък; 442800 – Туристически данък; 442500 – Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин; 
 • На всяка една от касите на EasyPay на територията на Р. България;
 • През системата за интернет разплащания Epay;
 • С ПИК на НАП;
 • В банковите офиси на Банка ДСК ЕАД, през системата за отдалечено банкиране ДСК Директ и чрез директен дебит;
 • В online офисите на „Български пощи“ ЕАД;
 • В банковите клонове на ОББ АД;
 • На всяка една от касите на Фаст Пей на територията на Р. България;
 • Чрез мобилно приложение iCard Дигитален портфейл и онлайн платформите www.leopay.eu, www.icard.bg, www.icard.com, www.mypos.eu, www.myATM.eu;
 • В кметствата на населените места от общината за съоветното населено място.

На платилите пълния размер ДНИ, ДПС и ТБО до 30 април за цялата текуща година се прави отстъпка от 5%.

Не ползвам имота през по-голямата част от годината, може ли да не заплащам такса смет?

Отговор: За имоти на граждани и предприятия, които няма да се ползват през цялата година, не се събира  такса сметосъбиране и сметоизвозване. За целта се подава декларация по образец в Центъра услуги и информация на общината или по електронен път в срок до 31 октомври на предходната година.

Как да си направя регистрация като физическо лице в системата за сигурно електронно връчване?

Отговор: Достъпът на физически лица до системата за сигурно електронно връчване се осъществява след регистрация чрез нормативно установени средства за електронна идентификация - квалифициран електронен подпис, персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Националния осигурителен иститут (НОИ).

Как се регистрират юридически лица в системата за сигурно електронно връчване?

Отговор: Юридическите лица създават профили в Системата за сигурно електронно връчване като следват стъпките:

 1. Представляващия фирмата се регистрира като физическо лице;
 2. Попълва и подписва с квалифициран електронен подпис Приложение №2;
 3. Подава заявлението в Системата за сигурно електронно връчване.
https://www.livechatalternative.com/