Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H96
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121N3

Информация за бизнеса

Дата на публикуване: 08.09.2020
Последна актуализация: 05.01.2023

КОМУНИКАЦИЯ ЧРЕЗ СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ 

Община Белоградчик е внедрила модул за сигурно електронно връчване (е-връчване) за водене на кореспонденция по електронен път, без необходимост от физическо присъствие в Центъра за административно обслужване.

Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица.

Комуникацията със Системата за е-връчване замества класическия метод за препоръчана поща.

Системата за електронното връчване ползва услуга за удостоверяване на време на изпращане и получаване на документа/съобщението. Удостоверението за време (Електронен времеви печат по Регламент (ЕС) № 910/20141) е електронна квитанция, която удостоверява съдържанието на електронен документ към даден момент.

Практическата полза е възможността да се докаже пред съд или друго физическо или юридическо лице, че някакъв блок информация е съществувал преди някаква дата, час, минути и секунди.

Системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg) се поддържа и администрира от Министерство на електронното управление.

Предимства на Системата за сигурно електронно връчване:

◾Удостоверяване на време на изпращане на документи и съобщения от изпращача;
◾Удостоверяване на време на получаване на документи и съобщения от получателя;
◾Сигурност и защитеност на комуникацията;
◾Доказателствена тежест на комуникацията;
◾Гаранция за автентичност на обменените документи.

НАЧИНИ И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

Местни данъци и такси

ЕДИННА СИСТЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ (ЕСТИ)

Единна система за туристическа информация (ЕСТИ)