Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHP0
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHP3

Електронни административни услуги

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 26.02.2023

Електронна индентификация и подаване на заявления за електронни административни услуги

Изискване за ниво на осигуреност: Високо

Преди да започнете електронно заявяване:

Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).

 1. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 2. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

За да заявите услуга: 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи";
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър;
 3. Отворете формата с Adobe Reader;
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните;
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация;
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата;
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката;
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки;
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация  или  натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата.

Всички електронни документи за електронни административни услуги (ЕАУ) се изпращат на адрес: info@belogradchik.egov.bg

ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ: ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, ЕИК 000159458

Община Белоградчик, ЕИК 000159458, ДДС № BG000159458

Адрес: ПК 3900,  град Белоградчик, област Видин, улица „Княз Борис I” № 6
Център за административно обслужване: +359 87 7875978, info@belogradchik.egov.bg
Кмет - телефон/факс: 0936 53017, kmet@belogradchik.egov.bg
Сайт: https://belogradchik.egov.bg/wps/portal/municipality-belogradchik/home
За връзка по повод конкретни услуги от съответните отдели:
Местни данъци и такси: +359 87 7875977, mdt@belogradchik.egov.bg
Техническа служба: +359877881302, tsu@belogradchik.egov.bg 
Служба ГРАО: 359 87 7871645, grao@belogradchik.egov.bg
Всички електронни документи за електронни административни услуги (ЕАУ) се изпращат на адрес: info@belogradchik.egov.bg
ЕИК на Община Белоградчик: 000159458
Контролът по работата на Община Белоградчик като доставчик на електронни услуги се осъществява от Министерството на електронното управление: https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/ministerstva/3453
Препоръки, предложения, сигнали и жалби се подават на адрес: 3900 гр. Белоградчик, област Видин, ул. „Княз Борис I” №6, както и по електронен път на kmet@belogradchik.egov.bg или чрез Система за сигурно електронно връчване. При подаване по електронен път е задължително съответните документи да са подписани с електронен подпис на подателя.
Действията и актовете по повод работата на общината като доставчик на ЕАУ могат да се обжалват по административен и по съдебен ред. Административното обжалване се реализира с жалба до горестоящия административен орган - областния управител. Жалбата се адресира до областната управа и се депозира чрез общината, автор на оспорвания административен акт или друго действие.
Административното обжалване приключва след произнасянето от страна на областния управител и може да се пристъпи към съдебно обжалване на незаконосъобразния акт. Не е задължително първо да се извършва оспорване на акта по административен ред, тоест можем директно да предявим жалба пред компетентния съд.
Административните актове се обжалват пред Административния съд в района, по постоянния адрес или седалището на адресата по административния акт по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Актовете на кметовете на общини се обжалват в четиринадесет дневен срок и подлежат на съдебен контрол от две инстанции – Административен съд и съответно Върховен административен съд, пред който се извършва касационно производство при подадена касационна жалба срещу решението на първоинстанционния административен съд. По реда на АПК може да бъде обжалван и мълчаливия отказ на общините (тоест непроизнасянето им в срок).

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТАВЯНЕ:

2016. Издаване на удостоверение за наследници 

2075. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца 

2109. Издаване на удостоверение за семейно положение

2092. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

2036. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

2057. Издаване на удостоверение за родените от майката деца

2000. Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

2076. Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

2037. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

2034. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

2079. Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

2107. Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

2128. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

1997. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

2056. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

2104. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

2017. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

2073. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

2110. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

2138. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

2108. Издаване на удостоверение за правно ограничение

2038. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

2080. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

2020. Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

2040. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

2039.  Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

2033. Възстановяване или промяна на име

2053. Припознаване на дете

2058. Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

2132. Промяна в актовете за гражданско състояние

2391. Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

2390. Установяване на наличие на българско гражданство

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ":

2396. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и за незавършено строителство

2395. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

2393. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

2071. Издаване на удостоверение за декларирани данни

1998. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси

2878. Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка

2131. Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства

2091. Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

2014. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

2124. Издаване на заверено копие от подадена данъчна декларация по Закона за местните данъци и такси

2126. Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

2834. Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

9401. Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

9402.  Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

9403.  Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

9406. Данъчна декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея

9407. Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

9408.  Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества

9409. Данъчна декларацияпо чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата

9413. Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК

9412. Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък

9411.  Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ

9410. Декларация по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "КАДАСТЪР"

2099. Справки (устни и писмени) от кадастъра

2118. Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ  „КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО“

2097. Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

2098. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА"

2083. Издаване на виза за проектиране

2084. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

2112. Издаване на разрешение за строеж

2130. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

2113. Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

2956. Издаване на разрешение за продължаване на строителството по спрян строеж

2117. Одобряване на подробен устройствен план

1986. Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план

1989. Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

1990. Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

1991. Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

1992. Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии

2001. Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

2005. Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост

2018. Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

2024. Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

2025. Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

2041. Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението

2043. Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

2054. Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

2060. Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

2061. Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

2062. Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

2063. Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

2064. Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

2065. Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация

2078. Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

2085. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план

2111. Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

2114. Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

2517. Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях 

2519. Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет

2879. Промяна на предназначението на сгради

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ  „ЗЕЛЕНА СИСТЕМА“:

1996. Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

2068. Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ  "СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ"

2006. Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд 

2086.  Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

2093. Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "ТЪРГОВИЯ, ТУРИЗЪМ И ТРАНСПОРТ"

3087. Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта 

2008. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение 

2047. Категоризация на места за настаняване

2048. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение

2088. Категоризация на заведения за хранене и развлечение 

2012. Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с трайни увреждания 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ "ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ"

1988. Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот 

2022. Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост

2081. Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти 

2095. Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "РЕКЛАМА"

2100. Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи 

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

1994. Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган 

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА

Моето пространство в www.egov.bg

Единният портал за достъп до електронни административни услуги (eGov.bg) се развива и поддържа от Министерство на електронното управление, съгласно изискванията на Закона за електронно управление. eGov.bg е единна входна точка за достъп по електронен път до услуги, информация и системи, предоставяни от административните органи предоставящи административни услуги,  лицата осъществяващи публични функции и организациите предоставящи обществени услуги.

Като регистриран потребител на електронното управление получавате сигурен и удобен канал за комуникация с административните органи в Република България и бърз, лесен и неограничен достъп до всички електронни услуги, предоставяни от тях.

Регистрираните потребители имат право на безплатен достъп до работна среда „Моето пространство“ в eGov.bg, чрез която получават персонализирано пространство в ресурсите на електронното управление.

За да регистрирате, обновите и деактивирате профил в eGov.bg е необходимо да притежавате средство за идентификация, поддържано от системата за електронна Автентикация, поддържана от Министерство на електронното управление.

https://www.livechatalternative.com/