Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CO2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S85

Банкови сметки

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 03.09.2021

Интърнешънъл Асет Банк АД, клон Видин, офис Белоградчик

IBAN: BG65IABG74968400270200

Bic code: IABGBGSF

Наименование на кодовете за вид плащане:

 • Окончателен годишен (патентен) данък: 44 14 00
 • Данък върху недвижимите имоти: 44 21 00
 • Данък върху наследствата: 44 22 00
 • Данък върху превозните средства Код: 44 23 00 
 • Такси за битови отпадъци: 44 24 00 
 • Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин: 44 25 00 
 • Приходи от наеми на имущество: 44 41 00
 • Приходи от наеми на земя: 44 42 00 
 • Такси за технически услуги: 44 80 01
 • Такси за административни услуги: 44 80 07 
 • Други общински такси: 44 80 90
 • Дарения, помощи и др. безвъзмездно получени суми: 44 51 00
 • Други неданъчни приходи: 44 70 00
https://www.livechatalternative.com/