Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHH0
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAH91

Административни услуги

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 08.06.2021

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

2016. Издаване на удостоверение за наследници 

2075. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца 

2109. Издаване на удостоверение за семейно положение

2092. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

2036. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

2052. Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

2057. Издаване на удостоверение за родените от майката деца

1999. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

2000. Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

2076. Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

2037. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

2033. Възстановяване или промяна на име

2034. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

2079. Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

2107. Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

2128. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

1997. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

2056. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес  регистриран след 2000 година

2104. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

2017. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

2073. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

2110. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

2138. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

2108. Издаване на удостоверение за правно ограничение

2038. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

2080. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

2020. Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

2040. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

2039.  Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

2053. Припознаване на дете

2058. Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

2132. Промяна в актовете за гражданско състояние

2391. Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

2390. Установяване на наличие на българско гражданство

Административни услуги "Местни данъци и такси"

2396. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и за незавършено строителство

2395. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

2393. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

2071. Издаване на удостоверение за декларирани данни

1998. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси

2131. Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства

2091. Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

2014. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

2124. Издаване на заверено копие от подадена данъчна декларация по Закона за местните данъци и такси

2126. Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

Административни услуги "Кадастър"

2099. Справки (устни и писмени) от кадастъра

2118. Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

2119. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

2120. Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

Административни услуги "Контрол по строителството"

2097. Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

2098. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

Административно-технически услуги "Устройство на територията"

2083. Издаване на виза за проектиране

2084. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

2112. Издаване на разрешение за строеж

2130. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

2113. Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

2117. Одобряване на подробен устройствен план

1989. Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

1990. Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

1991. Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

1992. Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии

1993. Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите

2001. Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

2002. Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

2004. Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините

2005. Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост

2018. Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

2023. Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

2024. Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

2025. Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

2027. Издаване на скици за недвижими имоти

2041. Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението

2043. Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

2054. Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

2060. Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

2061. Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

2062. Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

2063. Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

2064. Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

2065. Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация

2082. Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

2085. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

2111. Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

2114. Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

2115. Одобряване изменението на кадастрален план

2116. Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици

2517. Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

2518. Изменение на план на новообразувани имоти

2519. Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет

Административни услуги "Зелена система"

1996. Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

2031. Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

2067. Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на функционалното предназначение и правилната им експлоатация

2068. Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

Административни услуги "Селско стопанство и екология" 

2006. Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд 

2007. Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения

2029. Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)

2045. Издаване на разрешително за достъп до горски територии

2066. Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

2086.  Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

2093. Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци 

2122. Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

Административни услуги "Търговия, туризъм и транспорт"

2008. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

2009. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

2010. Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през летния сезон

2035. Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

2047. Категоризация на места за настаняване

2048. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение

2050. Прекратяване на категория на туристически обект

2069. Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

2087. Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

2088. Категоризация на заведения за хранене и развлечение

2089. Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

2090. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

2123. Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект

Административно-технически услуги "Общинска собственост"

1988. Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

2021. Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

2022. Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост

2059. Издаване на заповед за изземване на имот

2078. Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

2081. Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

2095. Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

Административни услуги "Реклама"

2100. Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

2101. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение

2121. Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони

Правни и административно-технически услуги

1994. Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган 

2133. Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

2134. Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

Административни услуги "Нотариална дейност"

2015. Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване

2072. Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа

2094. Нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите

https://www.livechatalternative.com/