Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2475
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CU1

ПРОГРАМА ЗА ПРИДОБИВАНЕ УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Дата на публикуване: 25.05.2021
Последна актуализация: 03.06.2021