Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2497
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI7

Главен архитект

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 18.12.2023

 

арх. Владимир Младенов

 

Правомощия, функции и отговорности на главния архитект на общината:


1. Главният архитект отговаря за устройството на територията на община Белоградчик, като провежда ефективно общинската политика и стратегия в областта на общественото строителство и стратегията в областта на устройството на територията при стриктното спазване на ЗУТ и другите закони в страната;

2.  Ръководи архитектурно-художественото ; oформление, комплексното и хармонично изграждане на жизнената среда, съхранение на архитектурно-историческото и културно наследство и опазване на сградния фонд, синтеза на архитектурата и другите изкуства; 

3. Осъществява функции по ръководство, координиране и контролиране на дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на територията на общината, координиране и контролиране на дейността на звеното, създадено в съответната администрация за изпълнение на функциите и задачите по устройството на територията, и издава административни актове съобразно правомощията му, предоставени от Закона за устройство на територията;

4. Ръководи Експертния съвет по устройство на територията в община Белоградчик и привежда в изпълнение решенията им;

5. Подготвя технически задания за изготвяне на ПУП, в общината или на части от тях;

6. Отговаря за процедирането на приети ПУП и др. ;

7. Разработва и контролира изпълнението на общинските нормативни актове, съгласно ЗУТ;

8. Издава разрешения за строеж;

9. Произнася се по законността и издава актове за узаконяване на незаконни строежи;

10. Изготвя и одобрява устройствени схеми и планове и техните изменения;

11. Одобрява схема за разполагане на преместваеми съоръжения, в съответствие със ЗУТ;

12. Одобрява инвестиционни проекти и комплексни проекти;

13. Издава скици (визи) за проучване и проектиране;

14. Издава удостоверения за въвеждане в експлоатация на обекти от ІV и V категория;

15. Участва в комисии по определяне на терени, трасета и приемателни комисии за обекти.

https://www.livechatalternative.com/