Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2494
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI5

Секретар

Стела Стефанова

За контакти: email: adms@belogradchik.egov.bg

Секретарят на общината осъществява административно ръководство на общинската администрация.

Назначава се безсрочно от кмета на общината.

Правомощията му са визирани в чл. 43, ал. 3 от ЗМСМА, като по-важните са: организиране дейността на общинската администрация, организиране деловодството и документооборота в общината и общинския архив, отговаря за дейността на службите по гражданска регистрация, изготвянето на актовете на общината, работата с жалбите и предложенията на гражданите. Секретарят на общината води регистъра на вероизповеданията.

Глава пета

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Раздел II

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА

Чл. 29. (1). Секретарят на общината се назначава и освобождава от кмета на общината.

(2). Секретарят на общината е лице с висше образование.

(3). Секретарят на общината не може да ръководи политическа партия или нейна структура, да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде управител или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации.

Чл. 30. (1). Секретарят на общината организира и координира функционирането на общинската администрация и следи за точното спазване на нормативните актове.

(2). Секретарят на общината:

 1. организира дейността на общинската администрация;
 2. отговаря за условията на работа на служителите на общината и за организационно- техническото обзавеждане на службите;
 3. организира деловодството, документооборота в общината и общинския архив;
 4. отговаря за дейността на службите по гражданска регистрация и административно обслужване;
 5. отговаря за поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината;
 6. следи за изготвянето и отговаря за публикуването на актовете на общината;
 7. отговаря за работата с жалбите и предложенията на гражданите;
 8. подготвя и организира местните референдуми;
 9. утвърждава Вътрешни правила за реда и организацията на административното обслужване на физическите и юридическите лица;
 10. организира атестирането на служителите в общинската администрация;
 11. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в общинската администрация;
 12. отговаря за воденето на регистъра на вероизповеданията;
 13. в рамките на компетентността на общината, осъществява връзката и координацията на съвместната работа с органите на МВР и другите институции по въпросите на обществения ред, безопасността на движението и спазването на законността на територията на общината;
 14. организира и контролира дейностите по мобилизационната подготовка в общината;
 15. изпълнява други дейности, регламентирани с нормативни актове.

 

https://www.livechatalternative.com/