Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Супервизия по проект „Грижа в дома в община Белоградчик“

Дата на публикуване: 30.06.2023
Последна актуализация: 30.06.2023

Супервизия по проект „Грижа в дома в община Белоградчик“

Във връзка с реализиране на дейностите по проекта днес 30.06.2023 г.  се проведе супервизия на наетите лица - координатор/диспечер, домашни помощници и доставчици/шофьори. Експерт психолог предостави информация за добри практики за работа с уязвими групи и отговори на поставените въпроси. Целта на днешната проява е да се подобри качеството на предоставяните услуги.
По проекта се осигурява грижа в домашна среда на над 50 лица. Предлаганите услуги са следните: предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата; заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите); предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с психолог, диетолог и други специалисти при необходимост.
Основната цел на проекта е да продължи осигуряването на подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа и разширяване възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравни - социални услуги в домашна среда, включително в контекста на пандемии. Осигуряване на индивидуална и достъпна домашна грижа и психологическа подкрепа на уязвимите лица,  живеещи в общината.  
Надграждане на досега реализираните дейности и постигнатите резултати от предоставяните почасови домашни услуги, финансирани по други програми и мерки, финансирани със средства от националния бюджет, Европейския съюз и други източници. 
Проект BG05SFPR002-2.001-0033 „Грижа в дома в община Белоградчик“ се изпълнява по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Общата стойност на отпуснатите финансови средства е в размер на 258 250.43 лв., а проектните дейности са за период от 13 месеца. 
 

https://www.livechatalternative.com/