Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Община Белоградчик спечели проект „Грижа в дома в Община Белоградчик” по Процедура “Грижа в дома” на Програма Развитие на човешките ресурси 2021 - 2027 г.

Дата на публикуване: 02.12.2022
Последна актуализация: 02.12.2022

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Програма „Развитие на човешките ресурси“

Община Белоградчик спечели проект BG05SFPR002-2.001-0033 „Грижа в дома в Община Белоградчик” по Процедура BG05SFPR002-2.001 “ГРИЖА В ДОМА” по Програма Развитие на човешките ресурси  2021-2027 г. 


На 01 декември 2022 г. бе подписан Административния договор за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ, като дейностите по проекта са за период от 13 месеца и стартират от 01 декември. 

Стойност на проекта, изцяло Европейско финансиране е в размер на 258 250,43 лв

Срок на изпълнение на проекта: 01.12.2022 г. до 01.01.2024 г. /13 месеца/

Цел на проекта
Осигуряване на подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа и разширяване възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравни - социални услуги в домашна среда, включително в контекста на пандемии. Осигуряване на индивидуална и достъпна домашна грижа и психологическа подкрепа на уязвимите лица,  живеещи в общината.  
Надграждане на досега реализираните дейности и постигнатите резултати от предоставяните почасови домашни услуги, финансирани по други програми и мерки, финансирани със средства от националния бюджет, Европейския съюз и други източници. 

Дейности 
По проекта ще бъдат изпълнявани дейности по предоставяне на Патронажни грижи за период от 12 месеца, като предоставянето на услугите по домовете на лицата ще започне от 01.01.2023г. 
Услугата Патронажна грижа ще обхваща нуждаещите се лица - възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания, както в града, така и в селата. По проекта ще бъдат обхванати 47 бр. потребители. 
  
За предоставящ пряко услугите Екип по патронажни грижи ще бъдат наети на трудови договори:

  • 1 бр. координатор/диспечер;
  • 1 бр. медицинско лице;
  • 10 бр. домашни помощници;
  • 2 бр. доставчици/шофьори.

и 1 бр. психолог, който ще бъде ангажиран на граждански договор. 

Проекта обхваща четири направления/дейности:

  1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания. 
  2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Допустимо е също така заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите). 
  3. Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост.
  4. Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

На всеки потребител ще бъдат предоставени почасови мобилни интегрирани здравно - социални услуги по домовете и психологическа подкрепа в рамките на до 2 часа дневно
За ползване на услугите по проекта потребителите няма да заплащат месечна такса. 

Резултати по проекта: 47 Лица в неравностойно положение с подобрени условия на живот в резултат на интервенция от ЕСФ+.  

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК 
Програма „Развитие на човешките ресурси“
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проект BG05SFPR002-2.001-0033-С01 „Грижа в дома в Община Белоградчик“,
Процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд плюс,
чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027