Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Община Белоградчик спечели проект „Патронажна мобилност”

Дата на публикуване: 25.01.2023
Последна актуализация: 27.06.2023

В средата на месец януари 2023 г. Община Белоградчик подписа Договор за съвместна дейност с Фонд „Социална закрила“ към към Министерство на труда и социалната политика.
Одобреното финансиране е за закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил с 3 години гаранция, за нуждите на Домашен социален патронаж, с финансиране по „Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд” към Фонд „Социална закрила“

Цел: Да се повиши мобилността на Домашен социален патронаж – гр. Белоградчик, чрез закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна, лекарства и продукти от първа необходимост, на всички потребителите в града и селата в цялата община.

Продължителност: 01.03.2023 г. – 31.08.2023 г.

Общ бюджет на проекта – в лева, с включено ДДС: 39 600,00лв. с ДДС, от които 35 640,00лв. с ДДС финансова подкрепа от Фонд Социална закрила и 3 960,00 лева с ДДС - собствено /общинско/ финансиране.
Чрез закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за доставка и разнос на готова храна, лекарства и продукти от първа необходимост ще се осигури на подкрепа и подпомагане на социалните дейности в община Белоградчик и по – конкретно социалните услуги, предоставяни на потребителите на Домашен социален патронаж.

Предвидените за изпълнение дейности са: 
Дейност 1: „Подготовка и стартиране на процедура за Доставка на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж“. 
Дейност 2: „Процедура за избор на Доставчик“ .
Дейност 3 „Доставка на лекотоварния автомобил“.
Дейност 4 „Регистрация на автомобила, брандиране и предоставянето му на Домашен социален патронаж“.
Брой лица, обслужвани от ДСП и по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027:
Домашен социален патронаж обслужва до 145 лица в над трудоспособна възраст /патронажници/ месечно, при капацитет на услугата 120 места. 

Също така Домашен социален патронаж приготвя и разнася готова топла храна – Топъл обяд на 100 лица, включени в проект „Топъл обяд в Община Белоградчик” по ПХОМП, стартирал от 01 януари 2023г. 
Патронажа доставя готова топла храна и на две социални услуги в града – Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, където има настанени 9 лица с увреждания, както и на Дневен център за стари хора, където ползват социални услуги 13 възрастни лица.

Очакван резултат:
Осигурена повишена мобилност на услугите предоставяни от Домашен социален патронаж в дейностите по разноса на готова храна, хранителни продукти и лекарства на потребителите в града и селата.