Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Проект "Патронажна грижа + в Община Белоградчик"

Дата на публикуване: 16.05.2022
Последна актуализация: 16.05.2022

"Патронажна грижа + в Община Белоградчик" - дейности по подкрепа на уязвими групи във връзка с превенцията от КОВИД – 19 
Проект: № BG05M9OP001-6.002-0131 – С02
„Патронажна грижа + в община Белоградчик“
 Финансираща програма: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Процедура за БФП: BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“
Обща стойност по проекта: 276 119.23 лв. Европейско съфинсиране - 276 119,23 лв. (100% БФП)
Срок на изпълнение: 05.04.2021 г. – 05.05.2022 г.

Цели и очаквани резултати: Осигуряване на допълнителна подкрепа за ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 в община Белоградчик.
Община Белоградчик и МТСП чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ сключиха Административен договор № BG05M9OP001-6.002-0131 за реализиране на проект „Патронажна грижа + в община Белоградчик“ по приоритетна ос „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. 
Проектът предоставя интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск.
Целта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности. 
Проекта се осъществява в два типа дейности, разпределени в две направления.

По Направление 1,  Дейност 1 -  Патронажна грижа
В тази дейност се предоставят дейности като:

 • Представяне на почасови мобилни здравно - социални услуги на нуждаещите се лица с увреждания и възрастни хора; 
 • Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране; 
 • Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. и лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на административни услуги и др. /закупени със средства на потребителя или с други средства различни от тези по настоящата операция/; 
 • Транспорт на персонала, от/до дома на лицата предоставящи патронажни грижи
 • Осигуряване на лични предпазни средства на персонала.

Патронажните услуги - почасови интегрирани здравно - социални услуги в дома, се предоставят, съгласно утвърдената от Министерство на здравеопазването „Методика за предоставяне на патронажна грижа” в рамките на процедура "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 1", като всеки потребител може да ползва услугите при максималния брой - до 2 часа на ден.
Дейностите са с продължителност 12 месеца, от м. май 2021г. – м. май 2022г. 
Патронажните грижи се предоставят на над 25 потребителите, след извършена оценка. Наетия персонал обхваща следните длъжности: 1/2 щ.бр. мед. специалист - мед. сестра, 1/2 щ.бр. сътрудник - социална работа и 2 щ.бр. домашни помощници и 1 щ.бр. снабдител/доставчик, като същите са наети на пълен и непълен работен ден, съгласно Кодекса на труда. 

Очаквани резултати:

 • Осигурени Патронажни грижи на 25 лица с увреждания и възрастни хора;
 • Наети 6 лица - Екип за предоставяне на Патронажни грижи и услуги по доставка;
 • Осигурена психологическа подкрепа и консултации 
 • Осигурени 2 бр. супервизия на наетия персонал по проекта;
 • Осигурени средства за транспорт на персонала, за ефективно и ефикасно предоставяне на услугите от и до дома на потребителите;
 • Осигурени лични предпазни средства и работно облекло на наетия персонал;
 • Сключен договор за трудова медицина.

По Направление 2, Дейност 2 - Превенция на COVID - 19 в социалните услуги, ДДД.
Дейността обхваща: 

 • Въвеждане на мерки за дезинфекция на сграден фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейност;
 • Тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги - ДДД за Ковид -19;
 • Допълнителни плащания на персонала за положен извънреден труд;
 • Осигуряване на компютърна техника, таблети, телефонни апарати и др. електронни устройства.

На територията на общината функционират шест социални услуги делегирани от държавата дейност, с общ капацитет 92 места. На наетия щатен  персонал служители е осигурена подкрепа чрез проектните дейности  - на 66 лица.
По проекта са назначени 14 бр. допълнителни служители, които оказват подкрепа на социалните услуги в създалата безпрецедентна ситуация с КОВИД - 19, като основни задължения на лицата са дезинфекция и хигиена.
Допълнителния персонал са  – 7бр. санитари и 7бр. хигиенисти.

Очаквани резултати: 

 • Осигурена подкрепа на 6 бр. социални услуги, функциониращи на територията на община Белоградчик – Дневен център за стари хора, Преходно жилище, ЦНСТ за деца и младежи с увреждания, ЦНСТ за деца без увреждания, ЦНСТ за пълнолетни лица с деменция – с. Дъбравка и Дом за пълнолетни лица с деменция – с. Салаш;
 • Осигурена подкрепа на 92 потребители на социални услуги;    
 • Осигурена подкрепа на 80 лица (заети от общо 66 лица и новоназначени 14 лица - персонал за оказване на подкрепа);
 • Осигурени технически средства;
 • Осигурена допълнителна дезинфекция на сграден фонд на шест социални услуги ДДД.
Проект "Патронажна грижа + в Община Белоградчик"