Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Топъл обяд в Община Белоградчик по Програма "Храни и основно материално подпомагане"

Дата на публикуване: 11.01.2023
Последна актуализация: 27.06.2023

Европейски съюз

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС

ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“

Община Белоградчик подписа в началото на м. януари 2023г. Договор за БФП по процедура „Топъл обяд“ по Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027

Информация за проекта 

Приоритетни оси: Подпомагане с храни и предоставяне на материална помощ
Наименование на процедура - Топъл обяд
Наименование на проекта: Топъл обяд в Община Белоградчик
Срок на изпълнение -  25 месеца  /от 01.12.2022 – 31.12.2024г. вкл./ 
Стойност на проекта: 183 859.20лв. Европейско финансиране 

Кратко описание на проекта
Осигуряване на здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд под формата на супа, основно ястие и хляб и поне веднъж седмично десерт, на лица и семейства, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигурят такава, както и осигуряване на подкрепа чрез съпътстващи мерки и дейности за социалното им приобщаване.

Цел/и на проекта
Осигуряване на подкрепа за преодоляване на социалното изключване и намаляване на бедността, чрез дейности по предоставяне на топъл обяд, за преодоляване на основните идентифицирани лишения от храна и основни материали, нужни за осигуряване на нормални условия за живот на хора, живеещи в крайна бедност и които изпитват тежки материални лишения и живеят в изолация.

Дейности: 
1.    Определяне на целевите групи
Резултат
Извършен подбор на 100 броя ползватели на Топъл обяд, както и 5 лица резерви за получаване на не взет обяд в топъл обяд

2.    Приготвяне на топъл обяд
Резултат
Приготвени всеки работен ден 100 порции топъл обяд, състоящ се от супа, основно ястие, хляб, и един път седмично десерт в рамките на 504 работни дни при 3,20лв. храноден на лице за 100 лица.

3.    Предоставяне на топъл обяд
Резултат
Предоставени 50 400 бр. порции топъл обяд /супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт/ в обособен пункт в града, както и по домовете на трудноподвижните лица, и в селата на територията на общината.

4.    Предоставяне на съпътстващи мерки
Резултат
Предоставени съпътстващи мерки на ползвателите на социалната услуга топъл обяд от експерти в Общинска администрация чрез индивидуални и групови консултации.
 

https://www.livechatalternative.com/