Община Белоградчик продължава предоставянето на социалната услуга „Топъл обяд“ на нуждаещи се лица до 30 юни 2022 г.

Дата на публикуване: 09.05.2022
Последна актуализация: 09.05.2022

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

            АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане Община Белоградчик продължава предоставянето на социалната услуга „Топъл обяд“ на нуждаещи се лица в общината до 30 юни 2022г.

Подписано бе Допълнително споразумение към Административен договор BG05FMOP001 – 5.001 -0130 – C05 за изменение на изпълняваните дейности по проекта, с което бе изменен и увеличен определения храноден на едно лице. Стойността на разхода за единица продукт – топъл обяд от 2,70 лв. се увеличи на 2,90 лв., считано от 01.03.2022 г. до края на изпълнение на проекта, като сумата надопустимите разходи за изпълнение на проекта „Обществена трапезария“ възлиза на 86 979,20 лева, при капацитет на услугата 80 места.

Съгласно заложените дейности за изпълнение на проекта се приготвя и предоставя топъл обяд на определените целеви групи и се реализират съпътстващи мерки, изразяващи се в индивидуално консултиране и съдействие на крайните потребители на топъл обяд, съобразно противоепидемичните мерки в страната и  индивидуалните нужди и потребности на потребителите.

Проект "Обществена трапезария", стартира на 19 януари 2021г. по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемия от COVID -19“, финансиран от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020г.  в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

Предоставяния Топъл обяд включва – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.

Топъл обяд се предоставя на 80 лица от определените целеви групи, съгласно Ръководството за изпълнение на процедурата, а именно:

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение, поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок ръст от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Приемът на заявления-декларации остава отворен и ще се реализира през целия период на изпълнение на проекта.

Заявления от кандидат-потребители се приемат всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 часа в:

Общинска администрация Белоградчик, ул.”Княз Борис I” №6, ст.2, и в Кметствата по населените места в общината.

Принадлежността на кандидат-потребителите към допустимите  целеви групи се потвърждава от Дирекция „Социално подпомагане“- Белоградчик Капацитета на услугата към момента е запълнен, лицата подали заявление-декларация за включване, и с потвърдена принадлежност към целевата група се дописват в списъка на чакащите кандидат – потребители по проекта.                                                                          

Проектът се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.