„Белоградчик: Нулеви отпадъци чрез разделно събиране и компостиране в домакинствата“

Дата на публикуване: 21.04.2022
Последна актуализация: 21.04.2022

Проект „Белоградчик: Нулеви отпадъци чрез разделно събиране и компостиране в домакинствата“

Община Белоградчик е бенефициент по Административен договор № Д-34-118/24.08.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез подбор BG16М1ДЗ002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“.
Обща стойност на проекта 391 062.10 BGN,  БФП 390 821.64 BGN 
Собствено финансиране 240.46 BGN 
Процент на съфинансиране от ЕС 85.00 % 

В рамките на проекта се предвижда изпълнението на следните дейности:

Дейност 1. Подготовка на проекта

Дейност 2.1.  Изпълнение на демонстрационен проект: Добра практика 1. Въвеждане на добра практика за разработване на Общински план за нулеви отпадъци при ТБО
В рамките на проекта са предвидени следните задачи за изпълнение , съобразно въвеж-дането на идентифицираната добра практика на град Пало Алто, Калифорния, САЩ:
1.  Проучване на нагласите на населението и бизнеса за намаляване генерирането на битов отпадък, компостиране в домакинството, удължаване на живота на продукта, използване на продукти втора употреба и т.н.;
2.    Разработване на Общински план за нулеви отпадъци при ТБО с времеви хоризонт 10 години;
3.    Създаване на обществен комитет за мониторинг на изпълнението на пла-на за нулеви отпадъци при ТБО;
4.    Разработване на съдържание за интернет сайта на община Белоградчик за нулеви отпадъци при ТБО.
Дейност 2.2. Изпълнение на демонстрационен проект: Добра практика 2. Въвеждане на добра практика за компостиране в домакинствата на биоразградими домакински отпадъци (хранителни отпадъци и зелени отпадъци от градини) като мярка за прилагане на принципа „нулеви отпадъци“
1.    Създаване на Клуб за домашно компостиране:
1.1.    Разработване на модел за работа на Клуба за домашно компостиране;
1.2.    Обособяване на общинско помещение за нуждите на Клуб за домашно компостиране;
1.3.    Разработване на съдържание на Наръчник „Домашно компостиране и устойчиво управление на отпадъците“;
1.4.    Разработване на съдържание към интернет сайта на община Белоградчик – Компостиране на биоразградими отпадъци;
1.5.    Обучение за устойчиво управление на отпадъците и компостиране на съветници-доброволци -  1 двудневно обучение на общо 15 съветници-доброволци, които ще предоставят консултации (групова и индивидуал-на подкрепа) в Клуба за домашно компостиране и  за повишаване на знанията на получилите домашни компостери жители на град Белоградчик за домашно компостиране;
1.6.    Предоставяне на услуги в средата.
2.    Закупуване на 420 бр. компостери.
Дейност 3.1. Кампании за популяризиране на резултатите от проекта: А. Кампании за насърчаване на домашното компостиране и прилагането на принципа „нулеви отпадъци“ в общността
1.    Седмица на компостирането „Земята обича компост“
В рамките на проекта се планира организиране и осъществяване на събитие в рамките на Международна седмица на компостирането, провеждаща се през месец май в целия свят ежегодно от 1995 година. 
Художествен пленер и конкурс в две категории: 
1) Детски рисунки: Предвиждане в рамките на два дни с минимум 20 участника. Ще се сформира оценителна комисия в 3 членен състав:  местни художници, представите-ли на общността и общинската администрация. За избраните творби на първите три места се предвижда награден фонд за закупуване на подходящи награди (пособия и материали за рисуване, таблети, фотоапарати и др. предметни награди).
2) Фотографии от представители на общността на тема „Земята обича компост“. 
Изложба на творбите от пленера и Концерт с изпълнители от общината и областта, организиран в рамките на последния ден (събота) от седмицата на компостирането. По време на концерта ще бъдат оповестени победителите, спечелили първите три места във всяка от обявените категории. 
2.    Кампания „Сливи за смет“ 
Събитието е насочено към целева група учащи се от местните училища.
Целта е повишаване на знанията на учащи се от 7 до 13 години, от там и на родителите им, за разделно събиране и удължаване живота на разделно събрани отпадъци, които са годни за повторна употреба.
Организиране на три еднодневни работилници за изработване на предмети от отпадъчни хартия, стъкло и пластмаса, събрани в домакинствата. Всяка от работилниците ще бъде разположена в отделна шатра.
Дейност 3.2. Кампании за популяризиране на резултатите от проекта: Б. Разработване и отпечатване на информационни материали в съответствие с предвидените задачи в Дейност 2. „Изпълнение на демонстрационен проект“ и Дейност 3 „Кампании за популяризиране на резултатите от проекта“
Добра практика 1. Разработване на Стратегия „Нулеви отпадъци“:
-  Дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на брошура на План „Нулеви отпадъци“ (2000 бр., формат А4 прегънат на 3, пълноцветен печат)
Добра практика 2. Компостиране в домакинствата на биоразградими отпадъци
-   Дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на Наръчник „Компостиране в домакинства и устойчиво управление на отпадъците“ (печатно издание, 420 бр., пълноцветен печат, формат А5, обем 32 страници);
-    Дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на рекламни стикери за предвидените за раздаване домашни компостери (420 броя).
-    Заснемане на видеофилм за компостирането в домакинствата с продължител-ност 5 минути;
-    Доставка на 3 броя шатри
Кампании за насърчаване прилагането на принципа „нулеви отпадъци“ в общността:
1.    Седмица на компостирането „Земята обича компост“:
-    Дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на 2000 броя флаери, формат А5, пълноцветен печат;
-   Дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на рекламни стикери за брандиране на всяка шатра на тема „Земята обича компост“ (3 бр. шатри х 4 стикера с размери 300х100 см. на 1 шатра, общо);
-  Дизайн, предпечат и отпечатване на образователни табла за процеса и ползите от домашното компостиране, 4 теми по 3 броя за всяка шатра (общо 12 броя), размер 300х100 см, пълноцветен печат;
2. Кампания „Сливи за смет“:
-   Дизайн, предпечат и отпечатване на 2000 броя флаери, формат А5, пълноцветен печат;
-   Дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на рекламни стикери за бранди-ране на всяка шатра на тема „Сливи за смет“ (3 бр. шатри х 4 стикера с размер 300х100 см. на 1 шатра, общо 12 бр.);
-  Дизайн, предпечат и отпечатване на образователни табла за ползите от разделното събиране на съответния вид отпадък и неговото повторно оползотворява-не, по 6 броя за всеки вид отпадък, размер 300х100 см, пълноцветен печат.

Дейност 4. Организация и управление на проекта
Тази дейност включва доброто изпълнение на проекта, финансовото управление и контрол, вътрешния мониторинг. Организацията и управлението на проекта ще се осъществи чрез провеждане на обществена поръчка и избор на външен екип за изпълнение на проекта с оглед на натовареността, малкия състав на общинската администрация в отдел „Програми, проекти и обществени поръчки“ и осигуряване на максимално ефективно и ефикасно управление на проекта.

Дейност 5. Информация и публичност
1.  Разработване и изпълнение на комуникационен план на проекта;

2. Организиране на начална и заключителна пресконференция (2 бр.) по проекта Дейността включва: организиране и провеждане на две публични събитие за по 30 човека, наем на зала, предоставяне на кафе-пауза (кафе/чай, дребни сладки и соленки), логистично съдействие по време на събитието;

3.  Изработване и разпространение на информационни материали по проекта:
-    Информационна табела по проекта – 2 бр.
-    Брошура на проекта (2000 бр., формат А4 прегънат на 3, пълноцветен печат);
-    Рекламни торби от плат (300 броя);
-    Рол-банер със стойка и калъф (пълноцветен печат, размер 85х200 см.)
-    Подготовка и публикуване на информационни съобщения на сайта на община Белоградчик и посещавани публични места в общността (5 информационни съобщения).

Община Белоградчик стартира набирането на заявления от граждани, желаещи да станат членове на клуб за домашно компостиране

Добри практики от страната и чужбина
Дата на публикуване: 21.04.2022

Разширена отговорност
Дата на публикуване: 21.04.2022

Намаляване на отпадъци
Дата на публикуване: 21.04.2022