Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24U1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CS6

Управленска програма

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 26.02.2024

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК
за периода 2019 -2024 година

 


 

Управленската програма, която представям, е отворен документ. Той ще бъде постоянно актуализиран с нови проекти, идеи, ангажименти и ще бъдат представени конкретни резултати. Това е документ, показващ основните цели, принципи и приоритети, които ще бъдат изпълнявани от ръководения от мен екип през следващите години.
Община Белоградчик има всички предпоставки да се развие и да бъде европейският град, който всички искаме.
Мотивиран съм, вярвам и ще работим за развитието на Белоградчик – град с огромен потенциал във всяка една област.
Ще се постараем да наваксаме изгубеното време в предходните години. Поставили сме си високи цели. Ще работим комплексно и мащабно, а не „на парче“, за да бъде промяната видима и с ясен хоризонт.
Убеден съм, че гражданите на Белоградчик ще бъдат активни и заедно, с общи усилия и воля ще се справим с това предизвикателство.
Програмата за управление на мандат 2023 – 2027 г. е разработена на основание чл.44, ал.5 от ЗМСМА. Тя е съобразена с формулираната визия с приетия План за интегрирано развитие на община Белоградчик с период, с основните цели и приоритети на местното и регионално развитие, като са изведени основни тенденции за управление на община Белоградчик в периода до 2027 г. 

https://www.livechatalternative.com/