Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24U1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CS6

Управленска програма

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.05.2021

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК
за периода 2019 -2023 година

 

Настоящата програмата е продължение на работата ни през предходния мандат, в който показахме, че добрите резултати отчетени в края на мандата са плод на диалог и сътрудничество между всички. Същата е разработена в съответствие с изискванията на чл. 44, ал. 5 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и съдържа основните цели, приоритети и дейности за периода на мандат 2019-2023 г.
 

Основната цел е да превърнем Белоградчик в привлекателна туристическа дестинация и приятно място за живеене.  

Основните приоритети:

  1. Подобряване на финансовата стабилност на общината;
  2. Провеждане на успешна инвестиционна политика на общината, чрез използване на финансовите възможности на  европейските фондове и целевите средства за капиталови разходи;
  3. Развитие на туризма и изграждане на туристически атракции;
  4. Подобряване на административното обслужване и комуникацията с гражданите;
  5. Подобряване на жизнената среда и стандарта на живот.

ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИНАНСОВАТА СТАБИЛНОСТ НА ОБЩИНАТА.