Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2434
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CQ5

Процеси на вземане на решения

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 31.05.2021

Ключовите решения за развитието се взимат от Общински съвет Белоградчик и от Кмета на община Белоградчик.

Заседанията на общинския съвет, както и предварителния дневен ред са публично достъпни и всеки, който желае може да се запознае със съдържанието на обсъжданите решения, както и сам да внесе предложение за вземане на решение по даден въпрос.

Общинска администрация Белоградчик не взима самостоятелни решения, а изпълнява вече взетите и влезли в законова сила решения на Общински съвет Белоградчик или други, които са в компетентността на Кмета на общината.

Общинската администрация създава възможност за обратна връзка с потребителите.

Периодично се изследва и анализират резултатите от обратната връзка с потребителите, както и удовлетвореността им от качеството на административното обслужване.

Обратната връзка се осъществява чрез задължителното използване и прилагане на следните методи:

 1. извършване на анкетни проучвания;
 2. провеждане на консултации със служителите;
 3. извършване на наблюдения по метода "таен клиент";
 4. анализ на сигнали, предложения, жалби и похвали;
 5. анализ на медийни публикации.

По преценка, обратната връзка може да бъде осъществена посредтсвом:

 1. провеждане на консултации със заинтересовани страни в рамките на консултативни органи;
 2. описание на пътя на потребителя;
 3. провеждане на социологически проучвания;
 4. осигуряване на постоянна телефонна линия за връзка с потребителите в работно време чрез "горещ телефон";
 5. осигуряване на приемно време за граждани и организации;
 6. анализ на вторична информация.
https://www.livechatalternative.com/