Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24B6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CM2

Информационни масиви и ресурси, използвани от администрацията

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 16.09.2021

В раздел „Публични регистри“ са публикувани част от информационните масиви, ползвани от администрацията.
В Портала за отворени данни https://data.egov.bg/organisation/profile/c4933d49-2818-49f8-9b04-23517d5e7c50 също са достъпни поддържаните от Общинска администрация Белоградчик публични регистри. Порталът за отворени данни представлява единна, централна, публична уеб-базирана информационна система, която осигурява публикуването и управлението на информация за повторно използване в отворен, машинно-четим формат заедно със съответните метаданни.
Наред с публичните регистри в община Белоградчик се поддържат и регистри, съдържащи лични данни:

  • Регистър Персонал;
  • Регистър Труд и работна заплата;
  • Информационна система за управление на документооборота;
  • Информационна система за администриране на местни данъци и такси;
  • Счетоводна информационна система;
  • Архив на община Белоградчик.

В община Белоградчик има определено длъжностно лице по защита на данните - телефон за контакт …...

https://www.livechatalternative.com/