Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KC5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12145

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 26.02.2024

П Р О Г Р А М А ЗА  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С  ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ  2024 г.

https://www.livechatalternative.com/