Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K85
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CL0

Местни данъци и такси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 17.10.2022

КЪДЕ И КАК МОГАТ ДА СЕ ПЛАТЯТ МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ?

 • В брой или чрез ПОС терминал на касите в „Центъра за услуги и информация“ на община Белоградчик в сградата на общинската администрация – 3900 Белоградчик, ул. „Княз Борис I“ №6 /партерен етаж в дясно/;

 • По банков път: IBAN: BG65IABG74968400270200, Bic code: IABGBGSF, Интърнешънъл Асет Банк, клон Видин. Кодове за вид плащане: 442100 – Данък върху недвижими имоти; 442400 – Такса битови отпадъци; 442300 – Данък върху превозните средства; 441400 – Патенен данък; 442800 – Туристически данък; 442500 – Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин; 

 • На всяка една от касите на EasyPay на територията на Р. България;
 • През системата за интернет разплащания Epay;
 • С персонален идентификационен код (ПИК) на НАП;
 • В банковите офиси на Банка ДСК ЕАД, през системата за отдалечено банкиране ДСК Директ и чрез директен дебит;
 • В online офисите на „Български пощи“ ЕАД;
 • В банковите клонове на ОББ АД;
 • На всяка една от касите на Фаст Пей на територията на Р. България;
 • Чрез мобилно приложение iCard Дигитален портфейл и онлайн платформите www.leopay.eu, www.icard.bg, www.icard.com, www.mypos.eu, www.myATM.eu;
 • В кметствата на населените места от общината за съоветното населено място.

На платилите пълния размер ДНИ, ДПС и ТБО до 30 април за цялата текуща година се прави отстъпка от 5%.

Важно напомняне - съгласно нормативната уредба, задълженията за съответния местен налог се погасяват по реда на възникването им, тоест за заплащане на текущи задължения следва предходните данъчни периоди да бъдат надлежно погасени.

 

СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Данък недвижими имоти /ДНИ/ и Такса битови отпадъци /ТБО/: 

I вноска  – от 01.03. до 30.06. на текущата година;

II вноска – от 01.07. до 31.10. на текущата година.

Данък върху превосните средства /ДПС/:

I вноска  – от 01.03. до 30.06. на текущата година;

II вноска – от 01.07. до 31.10. на текущата година.

Патентен данък:

I вноска   – до 31.01. на текущата година;

II вноска  – до 30.04. на текущата година;

III вноска – до 31.07. на текущата година;

IV вноска – до 31.10. на текущата година.

Туристически данък:

До 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Важно напомняне - съгласно нормативната уредба, задълженията за съответния местен налог се погасяват по реда на възникването им, тоест за заплащане на текущи задължения следва предходните данъчни периоди да бъдат надлежно погасени.