Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K85
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CL0
Съобщения по чл. 32 от ДОПК

Местни данъци и такси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 25.04.2023

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

 • В брой или чрез ПОС терминал на касите в Центъра за административно обслужване на община Белоградчик в сградата на общинската администрация – 3900 Белоградчик, ул. „Княз Борис I“ №6 (партерен етаж в дясно);

 • По банков път: IBAN: BG65IABG74968400270200, BIC code: IABGBGSF, Интернешънъл Асет Банк АД, клон Видин;

Кодове за вид плащане: 44 14 00 Патентен данък и лихви върху него; 44 21 00 – Данък върху недвижими имоти и лихви върху него; 44 22 00 Данък върху наследствата и лихви върху него; 44 23 00 – Данък върху превозните средства и лихви върху него; 44 24 00 – Такса битови отпадъци и лихви върху нея; 44 25 00 – Данък при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин и лихви върху него; 44 28 00 – Туристически данък;  44 65 00 Приходи от глоби и санкции; 44 80 13 Такса за притежаване на куче.

5% отстъпка на:

 • платилите пълния размер на данък върху недвижимите имотитакса за битови отпадъци и данък върху превозните средства до 30 април за цялата текуща година;
 • деклариралите и платили пълния размер на патентния данък до 31 януари за цялата текуща година.

Важно напомняне - съгласно нормативната уредба, задълженията за съответния местен налог се погасяват по реда на възникването им, тоест за заплащане на текущи задължения следва предходните данъчни периоди да бъдат надлежно погасени.

Последователност на погасяванe на задълженията:
Чл. 169, ал. 3а от ДОПК: (Нова - ДВ, бр. 94 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г.) До заявяването им за принудително събиране задълженията за съответния вид, установявани от общините, се погасяват по реда на възникването им, а когато се отнасят за една и съща година, лицето има право да заяви кое от тях погасява.

СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Данък върху недвижимите имоти (ДНИ) и Такса за битови отпадъци (ТБО): 

 • I вноска  – от 01.03. до 30.06. на текущата година;
 • II вноска – от 01.07. до 31.10. на текущата година.

Данък върху превозните средства (ДПС):

 • I вноска  – от 01.03. до 30.06. на текущата година;
 • II вноска – от 01.07. до 31.10. на текущата година.

Патентен данък:

 • I вноска   – до 31.01. на текущата година;
 • II вноска  – до 30.04. на текущата година;
 • III вноска – до 31.07. на текущата година;
 • IV вноска – до 31.10. на текущата година.

Туристически данък:

 • До 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Данък върху таксиметров превоз на пътници:

 • преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

Такса за притежаване на куче:

 • до 31 март на текущата година.

5% отстъпка на:

 • платилите пълния размер на данък върху недвижимите имотитакса за битови отпадъци и данък върху превозните средства до 30 април за цялата текуща година;
 • деклариралите и платили пълния размер на патентния данък до 31 януари за цялата текуща година.

Важно напомняне - съгласно нормативната уредба, задълженията за съответния местен налог се погасяват по реда на възникването им, тоест за заплащане на текущи задължения следва предходните данъчни периоди да бъдат надлежно погасени.

Последователност на погасяванe на задълженията:
Чл. 169, ал. 3а от ДОПК: (Нова - ДВ, бр. 94 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г.) До заявяването им за принудително събиране задълженията за съответния вид, установявани от общините, се погасяват по реда на възникването им, а когато се отнасят за една и съща година, лицето има право да заяви кое от тях погасява.

https://www.livechatalternative.com/