Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K85
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CL0

Местни данъци и такси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 05.09.2022

КЪДЕ И КАК МОГАТ ДА СЕ ПЛАТЯТ МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ?

 • В брой или чрез ПОС терминал на касите в „Центъра за услуги и информация“ на община Белоградчик в сградата на общинската администрация – 3900 Белоградчик, ул. „Княз Борис I“ №6 /партерен етаж в дясно/;

 • По банков път: IBAN: BG65IABG74968400270200, Bic code: IABGBGSF, Интърнешънъл Асет Банк, клон Видин. Кодове за вид плащане: 442100 – Данък върху недвижими имоти; 442400 – Такса битови отпадъци; 442300 – Данък върху превозните средства; 441400 – Патенен данък; 442800 – Туристически данък; 442500 – Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин; 

 • На всяка една от касите на EasyPay на територията на Р. България;
 • През системата за интернет разплащания Epay;
 • С персонален идентификационен код (ПИК) на НАП;
 • В банковите офиси на Банка ДСК ЕАД, през системата за отдалечено банкиране ДСК Директ и чрез директен дебит;
 • В online офисите на „Български пощи“ ЕАД;
 • В банковите клонове на ОББ АД;
 • На всяка една от касите на Фаст Пей на територията на Р. България;
 • Чрез мобилно приложение iCard Дигитален портфейл и онлайн платформите www.leopay.eu, www.icard.bg, www.icard.com, www.mypos.eu, www.myATM.eu;
 • В кметствата на населените места от общината за съоветното населено място.

На платилите пълния размер ДНИ, ДПС и ТБО до 30 април за цялата текуща година се прави отстъпка от 5%.

 

СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Данък недвижими имоти /ДНИ/ и Такса битови отпадъци /ТБО/: 

I вноска  – от 01.03. до 30.06. на текущата година;

II вноска – от 01.07. до 31.10. на текущата година.

Данък върху превосните средства /ДПС/:

I вноска  – от 01.03. до 30.06. на текущата година;

II вноска – от 01.07. до 31.10. на текущата година.

Патентен данък:

I вноска   – до 31.01. на текущата година;

II вноска  – до 30.04. на текущата година;

III вноска – до 31.07. на текущата година;

IV вноска – до 31.10. на текущата година.

Туристически данък:

До 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.