Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K93
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121S5

Социални дейности

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 02.12.2021

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ е социална услуга, създадена за изхранване по домовете на самотно живеещи възрастни хора и такива с увреждания. Капацитетът му е 120 места. Обслужваните потребители са от град Белоградчик и всичките села на територията на общината. Основната цел на услугата е оказване на социална подкрепа на нуждаещите се лица в общността.

Храната се доставя всеки делничен ден по домовете на потребителите от разносвачи – служители на патронажа, които при нужда се ангажират и с доставка на лекарства и други стоки от първа необходимост. Тя се приготвя по предварително изготвено меню, а всяка сряда се включва кисело мляко. Предвиден е и по един хляб на ден. Ежедневно се хранят и лица на диетично меню и типов хляб. Приготвената храна се предлага в еднократни купи или оборотна посуда.

Цената на предлаганата храна по услугата Домашен социален патронаж не е обвързана с размера на пенсията, а се заплаща единствено реалната цена на приготвената храна.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

Удостоверение от НОИ за размера на пенсията;
Медицинско свидетелство от личен лекар за записване на социален патронаж;
Копие от лична карта.
Документи се приемат всеки делничен ден от 8.00 ч. до 13.00 ч. в Домашен социален патронаж, който се помещава в сградата на МБАЛ „Проф. Георги Златарски“ – Белоградчик, ул. „Христо Ботев”№ 34.

ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ

ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ в Белоградчик функционира като част от ДГ „Иглика“ и се помещава в сградата на детската ясла на ул. „Александър Батенберг” № 6. Предоставяната храна за най-малите включва първо, второ и десерт (без хляб).  Необходимият документ за записване е Карта за зачисляване на диетично хранене,  попълнена и подписана от личния лекар, предварително дадена заявка на място и предоставени стъклени буркани с винт.

Месечната такса се изчислява според броя на дните, в които е ползвана услугата, и цената на храноденя.

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА (ЦОП)

В Центъра за обществена подкрепа (ЦОП) – Белоградчик се предоставят комплекс от социални услуги в общността за деца в риск от 0 г. до 18 г. и техните семейства.

В Центъра се предоставят следните услуги:

 • Социално консултиране;
 • Посредничество;
 • Образователна подкрепа;
 • Логопедична работа;
 • Психологическа работа;
 • Социална работа със семейства с деца в риск;
 • Превенция на насилието и подкрепа на деца, жертва на малтретиране и неглижиране;
 • Обучения в умения за самостоятелен живот и социална интеграция;
 • Консултиране на деца с поведенчески проблеми и техните семейства;
 • Семейна подкрепа;
 • Насърчаване развитието на творческите способности на децата в риск чрез Програма „Творчески ателиета“ по метода на арт – терапията.

Работно време: от понеделник до петък от 08:30 ч до 17:00 ч.

Контакти: 3900 Белоградчик, ул. „Александър Батенберг“ № 6

Телефони за връзка:

Иванка Петрова – управител: 0887221700

Теодора Андреева – социален работник: 0884988633

e-mail: tsop@belogradchik.egov.bg

Желаещите да ползват услугите на ЦОП трябва да подадат:

Заявление /по образец/ и Декларация за обработване на лични данни /по образец/.

Социалната услуга се предоставя по Проект BG05M9OP001-2.019-0020 „Осигуряване на дългосрочна грижа и подкрепа на деца и младежи в риск“, финансиран по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020.

 

https://www.livechatalternative.com/