Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K51
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121I4

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 02.12.2021

3900 Белоградчик, община Белоградчик,

ул. „Княз Борис I” №6, етаж 3, стая 32

тел./факс: 0936 5 30 17,

e-mail: mk@belogradchik.egov.bg

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните:

Организира и координира социално-превантивната дейност на територията на община Белограчик, издирва и установява съвместно с инспектор Детска педагогическа стая и Дирекция „Социално подпомагане” – Белоградчик малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ и взима мерки за техната социална защита и развитие;
Разглежда възпитателни дела срещу противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни на територията на общината;
Налага възпитателни мерки по чл. 13 от ЗБППМН и прави предложения до Районен съд – Белоградчик за налагане на възпитателните мерки „Настаняване в Социално-педагогически интернати” и „Настаняване във възпитателни училища-интернати”;
Налага мерките по чл. 15 от ЗБППМН спрямо родителите и ги подпомага при възпитанието на децата им;
Изучава състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и прави предложения пред съответните държавни органи и обществени организации;
Изпълнява мероприятия по програми и дейности, посочени в чл. 10 от ЗБППМН.
Социалната, физическата, психологическата и психическа закрила на малолетните и непълнолетните са основни задачи в работата на комисията, както по отношение  на децата, пребиваващи на територията на община Белоградчик, така и на тези, настанени в специализирани институции.

Състав на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните:

Председател: Росен Младенов – зам. кмет;

Секретар: Милена Иванова;

Членове:

Рени Длъгнекова – юридически консултант на община Белоградчик;
Елена Александрова – мл. експерт „Социални дейности”;
Галя Кръстева – Възпитател в ДДЛРГ „Надежда”;
Галя Лозанова – началник отдел „Закрила на детета” в Дирекция „Социално подпомагане”;
Валентина Малиничова – Инспектор ДПС, РУ „Полиция”- Белоградчик;
Николай Йончев – мл. полицейски инспектор при РУ „Полиция”- Белоградчик;
Офелия Пантева – учител в НУ „В. Левски” – Белоградчик;
Иванка Петрова – обществен възпитател;
Валя Дафинина – психолог и учител в СОУ „Хр. Ботев” – Белоградчик;
Зорница Иванова – учител към Детски комплекс – Белоградчик.

Законодателство

 1. ЗБППМН;
 2. Закон за закрила на детето;
 3. Закон за борба с трафика на хора;
 4. Конвенция на ООН за правата на детето;
 5. Минимални стандартни правила на ООН за правораздаване при непълнолетните;
 6. Инструкция за организацията и дейността на училищните комисии за превенция на асоциалните прояви на учениците.

Консултативен кабинет

Към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Белоградчик функционира КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ, в който се извършва консултативна и възпитателно-корекционна дейност с деца на възраст от 8 до 18 години и с техните родители.

Дейността се осъществява чрез срещи, разговори и беседи на обществените възпитатели с малолетните и непълнолетните, техните родители и лицата, които ги заместват, с което се цели:

 • Преодоляване на отклонения в поведението;
 • Откриване и отстраняване на рисковите фактори, водещи до извършването на противообществени прояви и престъпления;
 • Изграждане и поощряване на подходяща ценностна система;
 • Съдействие при осъществяването на необходимото взаимодействие с различни институции;
 • Консултиране на родителите по въпросите на възпитанието.

Всички дейности се извършват БЕЗПЛАТНО и при пълна поверителност!

Консултациите се провеждат в сградата на общинската администрация /за справка – ет.3, стая №32/ при следния график:

понеделник – от 14.30 ч. до 15.30 ч;
четвъртък – от 14.30 ч. до 15.30 ч.;
петък – от 14.00 ч. до 15.00 ч.


Към Местната комисия и Консултативния кабинет работят трима обществени възпитатели: Мирослава Николова, Ивайло Кирилов и Иванка Петрова.

Можете да разчитате на анонимност, професионализъм и консултиране по актуални проблеми на вашите деца.

Служби за работа с деца, извършители или жертви на престъпления:

 • Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Консултативен кабинет:

3900 Белоградчик, община Белоградчик, ул. „Княз Борис I” №6, етаж 3, стая 32, тел./факс: 0936 5 30 17, e-mail: mk@belogradchik.egov.bg

 • Детска педагогическа стая – РУ „Полиция” – Белоградчик;
 • Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” – Белоградчик.
   
https://www.livechatalternative.com/