Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KE5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K7

Училища

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 02.12.2021

Начално училище „Васил Левски”

Начално училище „Васил Левски” е самостоятелно, средищно училище. Основната мисия е да се подготвят децата на Белоградчик и близките селища около него за техния реален старт в живота.Училището разполага с 10 класни стаи, 1 компютърен кабинет, 1 ресурсен кабинет, медицински кабинет, библиотека, физкултурен салон, 3 спортни площадки.

Целите и приоритетитена училището са подчинени на мисията за постоянно обезпечаване добро ниво на  интегративна работа и на модерно образование чрез:

Утвърждаване на добри педагогически практики, гарантиращи качеството на възпитателния и образователен процес;
Поддържане на професионално ниво за усъвършенстване на уменията на всеки член на колегията за добро провеждане на пряката преподавателска и възпитателна работа и провеждане на ефективен консултинг със семействата или настойниците на посещаващите ни ученици в рамките на общи родителски и индивидуални срещи;
Използване на цялостния потенциал на класните и извънкласни форми на работа с учениците за езикова интеграция и подобряване на общата грамотност и правоговорни умения на учениците от ромски произход;
Създаване на условия за креативна изява и социално утвърждаване на ученици чрез участие в различни състезаня и конкурси на регионаално ниво;
Умения за ефективно социално сътрудничество с представители на граждански и неправителствени сдружения в областта, страната и в рамките на ЕС в рамките на различни локални, регионални и междунаародни инициативи и проекти, отнасящи се до педагогически обмен на различни практики за добра работа в училище;
Постоянно поддъражане на условия и среда за добро административно взаимодействие на училищното ръководство  с местните власти и РУО – Видин.

НУ „Васил Левски“ е екип от ученици, родители и учители, които залагат на новаторството и пълноценното общуване. Екип, който слага детето в център на всяка мисъл, дело и слово. Екип, ориентиран към глобалните световни приоритети, към динамично променящият се свят. Екип, готов да работи в международно сътрудничество в областта на интеркултурен обмен и образователни политики,  и работа за социална интеграция на малцинствата и учениците със СОП.

Приоритети:

       – Дейности по интеграция и социализация на децата и учениците от етническите малцинства и интегриране на деца със СОП. Работа с всички социални партньори за прибиране и задържане в училище на децата и учениците от ромското малцинство;

      – Подобряване на дейността по откриване, поощряване и развитие на талантливи деца и ученици. Подпомагане извънкласните форми на работа и изявите на учениците; обогатяване и ритуализация на училищния живот;

      – Превръщане на НУ в „Училище за всяко дете” съгласно визията на училището;

      – Целенасочена допълнителна работа с деца в риск, даровити деца и ученици, застрашени от отпадане;

      – Създаване на приятна и здравословна среда, утвърждаваща здравословен начин на живот.

Контакти:
3900 Белоградчик,
пл. „Възраждане“ №4
тел.: 0936 53262
моб. тел.: 0884 73 36 48; 0879 82 62 59
e-mail: nu_vl@abv.bg
www.nulevski.bg
Facebook

Средно училище ”Христо Ботев”

Материална База
За творческата атмосфера в СУ „Христо Ботев”, гр. Белоградчик, допринасят интериорът на ремонтираната сграда и много добре оборудваните кабинети по биология, химия, география, и други предмети. На разположение на учениците са два компютърни кабинета с непрекъснат сателитен достъп до интернет.

Физкултурният салон към училището е добре оборудван, с всички необходими удобства за приятно спортуване и релаксация. По програмата “Обществен форум” са изградени игрища за бадминтон и плажен волейбол.

Училищни дейности

СУ ”Христо Ботев” поддържа и развива дългогодишни приятелски взаимоотношения и обмен на ученически групи с училища от гр. Зайчар и гр. Княжевац- Република Сърбия. Регулярно се провежда на Ден на самоуправлението, в който ученици и учители разменят своите места. Учениците приемат това като предизвикателство и показват новаторство.

Спорт

Доброто име на училището защитават отборите по волейбол и футбол. Волейболният отбор се ръководи от Красен Христов. Футболният отбор е петкратен областен първенец.

Контакти:
3900 Белоградчик,
ул.”Иван Вазов” №4a
тел: 0936 53135, 53277, 53962
тел./факс: 0936 53962
e-mail: sou-belogradchik@rio-vidin.org  
www.sou-hb.org
Facebook

Основно училище „Васил Априлов”, с. Рабиша

Основно училище „Васил Априлов” е основно училище (І – VІІІ клас)  на общинско финансиране.
Училището е единственото, разположено извън общинския център – гр. Белоградчик. В него се предлага качествено и достъпно образование от утвърдилия се през годините учителски състав. Работи на едносменен режим на обучение.

Контакти:
3938 с. Рабиша,
общ. Белоградчик, обл. Видин
тел.: 09329 6250
e-mail: ou-rabisha@rio-vidin.org

https://www.livechatalternative.com/