Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K66
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2I62
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CJ7

Околна среда

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 18.12.2023

ГРАФИК ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ

ГРАФИК ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ В ГРАД БЕЛОГРАДЧИК

ГРАФИК ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ В СЕЛАТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

ПЛОЩАДКИ ЗА ОТПАДЪЦИ

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на община Белоградчик, съгласно разпоредбите на чл. 19, ал. 3, т. 14 от Закона за управление на отпадъците:

На територията на община Белоградчик няма регистрирани фирми с площадки за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон.

ЗАПОВЕДИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

Протокол от извършено преброяване на безстопанствените кучета на територията на община Белоградчик в периода от 25.09.2022 г. до 30.10.2022 г.

ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ УСЛУГИТЕ ПО ЧЛ. 62 ОТ ЗМДТ, ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНИТЕ, ЧЕСТОТА НА ОБСЛУЖВАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ ПРЕЗ 2022 Г.

Заповед за определяне услугите по чл. 62 от ЗМДТ, границите на районите, честота на обслужване и сметоизвозване през 2023 г.

ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ УСЛУГИТЕ ПО ЧЛ. 62 ОТ ЗМДТ, ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНИТЕ И ЧЕСТОТА НА ОБСЛУЖВАНЕНА СЪДОВЕТЕ ПРЕЗ 2024

Регионално сдружение на общините Видин