Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24F7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CP3

Бюджет на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 25.01.2022

На местно равнище понятието “финансова политика” обикновено се отнася за набирането на приходи и разходните пера на общините при спазване финансовите правомощия, предоставени на общините по силата на закона.


Общинската финансова политика се отнася до вземане на решения на местно равнище за следното:

  •  вида и обхвата на приходите, които ще бъдат набирани – в рамките на законните правомощия за набиране на местни приходи
  •  вида и обхвата на предлаганите услуги –  в съответствие с отговорностите, възложени със закон.

Централният проблем на общинската  финансова политика е в това да привежда в съответствие местните приходи и разходи в рамките на законните правомощия и отговорности. 

Всяка община трябва:

  1. Да определя приходоизточниците, които може да използва по закон за заплащане на задължителните и/или доброволно поетите общински услуги.
  2. Да определя местните услуги, които е задължена да предоставя, и тяхната цена; и услугите, които предоставя по свой избор, както и тяхната цена.
  3. Да привежда в съответствие приходоизточниците с необходимите разходи.

Общинската финансова политика се разработва, за да обвърже определените цели и задачи на развитие с ресурсите и очаквания ефект за населението. Най-сложния елемент на тази политика е постигането на баланс между приходите и разходите. 


Вариантите за действие, в рамките на законодателните ограничения, когато има дисбаланс (излишък или дефицит) са следните:

Излишък:
Да се върнат/намалят приходите (от кои данъци и такси? На кои данъкоплатци?);
или
Да се осигурят допълнителни услуги по избор на общината или да се повиши равнището на обслужване
или
Да се инвестира във финансови или капиталови активи


Дефицит:
Да се увеличат приходите (от кои данъци/такси? От кои данъкоплатци?);
или
Да се намали обемът или понижи равнището на обслужване;
или
Да се вземе кредит

Сформирането на финансовата политика и разработването на общинския бюджет са сложни процеси, в които е изключително полезна гражданската инициатива. Единствено чрез активно гражданско участие при вземане на ключови решения, каквито са сформирането на финансовата политика и бюджета за календарната година, може да се разчита на успех и доверие в публичната организация.

https://www.livechatalternative.com/