Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KM4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CB4

Селско стопанство и гори

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 25.01.2022

Селско и горско стопанство

 1. Организира и регулира дейността по стопанисването и използването на общинските земи и гори;
 2. Отговаря за прилагането на приложимите разрешителни режими в областта на земеделието и горите на територията на общината;
 3. Отчита състоянието на животновъдството на територията на общината и засетите по вид и площ посеви и разрешителните режими свързани с това;
 4. Издава разрешителни свидетелства за земеделска земя, горска и селскостопанска техника;
 5. Подготвя и съгласува с Областна земеделска служба документите на производителите на селскостопанска продукция;
 6. Създава постоянно действащи епизоотични комисии за прилагане на мерките по здравеопазване на животните.
 7. Съдейства за изпълнението на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните;
 8. Отговаря за районирането на пасищата и водопоите в зависимост от епизоотичната обстановка, а при необходимост - забраняват използването им;
 9. Организира събирането на умрелите безстопанствени животни  и организират обезвреждането на странични животински продукти;
 10. Предприема  мерки за недопускане използване на общински пасища и места за водопой от животни, които не са идентифицирани и на които не са извършени мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози;
 11. Предприема мерки за недопускане на свободно движение на животни по улиците на населените места и определят маршрута на движение на животните от сборни стада по улиците на населените места;
 12. Организира контрола за спазване изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност 
 13. Осъществява всички видове сделки и права на управление и разпореждане с гори –общинска собствнеост, при спазване изискванията на Закона за горите;  
 14. Организира добивът и разпореждането с дървесината от общински имоти, издава предварително позволение за извършване на сечи и изготвя списъци на физическите лица, които имат право да закупуват дървесината от горските територии по реда на ал. 2, т. 2 от Закона за горите;
 15. Издава и съблюдава спазването на забрана по чл. 124 от Закона за горите за горските територии, в които е забранена пашата на селскостопански животни;
 16. Осъществява управлението на горските територии - общинска собственост посредством общинска горска структура, организирана в структурно звено в администрацията на общината;
 17. Опазва горските територии от незаконни ползвания и увреждания и отговаря за предотвратяването и установяване на нарушения в горските територии за горските територии -  общинска собственост.
 18. Следи за спазването на правилата за сеч и другите ползвания от горите, опазването на съоръжения, сгради, гранични и други знаци и обекти;
 19. Проверява всички документи за сеч, паша, лов и други ползвания от горите;
 20. Следи за спазването на противопожарните правила, а при пожар предприемат действия за неговото ограничаване и потушаване;
 21. Следи за появата на болести, вредители и други повреди;
 22. Отогваря за опазването защитените видове животни и растения и следи за спазването на режимите на защитените територии и защитените зони;
 23. Сигнализира незабавно органите на Министерството на вътрешните работи при установяване на данни за извършване на престъпления, свързани с дейностите в горите, и съдействат за тяхното разкриване;
 24. Управлява дейностите по опазване и устойчиво ползване на лечебните растения;
 25. Организира изпълнението на дейностите по отношение на лечебните растения, включени в общинската програма за опазване на околната среда; 
 26. Издава позволителни за ползване на лечебните растения от земи, води и водни обекти - общинска собственост; 
 27. Издава удостоверения за билките от култивираните лечебни растения;
 28. Осигурява представител в комисии по ловно стопанство към държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства;
 29. Изготвя предложения за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране и за промяна на предназначението на земеделска земя за общински нужди;
 30. Разглежда искания за включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии или за създаване на нови урбанизирани територии и за промяна на предназначението;
 31. Организира, ръководи и контролира опазването на селскостопанското имущество и полската охрана на територията на общината;
 32. Определя площите, обхванати от пространствената изолация, съгласно изискванията за пространствена изолация, определени в наредби на министъра на земеделието и храните за търговия с посевен и/или посадъчен материал от следните групи земеделски растения;
 33. Отговаря за унищожаване посевите, съответно насажденията, които са засети, съответно засадени, с растения - опрашители или преносители на вируси,  по реда на закона;
 34. Осъществява политиката разработва програми по опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на местно ниво и осъществява контрол;
 35. Води регистър на пчелините, включително пчелните семейства.
https://www.livechatalternative.com/