Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LS1
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111L27
Кмет Заместник кметове Секретар Главен архитект Администрация ‏Общински стратегически документи‎ Вътрешни правила Публични регистри Проекти на нормативни актове Дейности Изпълнявани проекти

Администрация

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 24.01.2022

Община Белоградчик има опит във внедряването на ефективни мерки в администрацията за придобиване на капацитет за работа в новите икономически и социални условия. Предстоят нови предизвикателства, свързани с въвеждане на нови практики и инструменти и подобряване на съществуващите.
При изпълнение на своята дейност, общинска администрация в Община Белоградчик се ръководи от следните принципи:

  • отговорност към проблемите на общината и нейните граждани;
  • спазване на закона и зачитане на морала;
  • ефективно административно обслужване на гражданите, физическите и юридически лица.

Общината цели да повиши качеството на административното и информационно обслужване на гражданите и фирмите за постигане на

  • интегрираност, ефективност, коректност и повишаване приходите на общината.
  • максимална ефективност на провежданите действия и проекти;
  • диалог с гражданите;
  • прозрачност при управлението и разпореждането с общинско имущество и средства.

В община Белоградчик се стимулира професионалното и служебно развитие и израстване в кариерата чрез осигуряване на възможности за включване в разнообразни форми на обучение. Обученията са насочени към повишаване административния капацитет в общината, въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса, разработване на планови документи, управление на общината – структура и управление на човешките ресурси, управление на проекти, финансирани със средства от ЕС, компетентност и правомощия на данъчната администрация, подобряване на общинския капацитет за предоставяне на публични услуги и др.

Организацията, дейността, функционалните задължения и числеността на административните звена се определят с Устройствения правилник на общинска администрация Белоградчик. Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на Общинския съвет - Белоградчик, подпомага кмета на общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейност по административно и правно обслужване на гражданите и юридическите лица.

Взаимодействието на общинска администрация Белоградчик с Общински съвет – Белоградчик се осъществява съгласно Правилник за организацията и дейността на ОС – Белоградчик.

Чрез подобрените функционалности на интернет сайта ръководството на община Белоградчик успешно реализира елементи от политиката си на отвореност и достъпност за гражданите на общината и прави усилия за достойно представяне пред света на даденостите и предимствата на общината.

https://www.livechatalternative.com/