Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Публично обсъждане на проекта на бюджет на Община Белоградчик за 2023 г.

Дата на публикуване: 24.08.2023
Последна актуализация: 24.08.2023

Кметът на Община Белоградчик Борис Николов отправи покана до жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и други заинтересовани лица за участие в публично обсъждане на проекта за общински бюджет за 2023 г. Срещата се проведе в Младежкия дом. 
Началото на срещата бе поставено от Антон Трифонов – зам.-кмет, който даде думата на представители на общинската администрация, които да запознаят присъстващите с проектобюджета на Община Белоградчик. След представянето на бюджетната рамка за 2023 г., на присъстващите бе дадена възможността да изкажат своите мнения, предложения и становища.

Материали за проекта на бюджет на община Белоградчик ще бъдат публикувани в Администрация/Дейности/Бюджет и финансови отчети/Проект на бюджет на общината на интернет страницата: www.belogradchik.egov.bg

Предложения по бюджета могат да се изпращат на e-mail: kmet@belogradchik.egov.bg или в писмен вид в „Центъра за административно обслужване“ на община Белоградчик.

Пресслужба на община Белоградчик