Фотоконкурс на тема "Земята обича компост"

Дата на публикуване: 10.05.2022
Последна актуализация: 10.05.2022

ПРОЕКТ "БЕЛОГРАДЧИК: НУЛЕВИ ОТПАДЪЦИ ЧРЕЗ РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И КОМПОСТИРАНЕ В ДОМАКИНСТВАТА"

Договор № BG16M1OP002-2.009-0005-C01

www.eufunds.bg

ФОТОКОНКУРС НА ТЕМА "ЗЕМЯТА ОБИЧА КОМПОСТ"

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

  • Конкурсът е отворен за любители фотографи без ограничение на използваната техника; 
  • Всеки участник може да участва с най-много 2 фотографии. 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФОТОГРАФИИТЕ:

  • Да са авторски;
  • Формат JPG; 
  • Всяка фотография трябва да бъде придружавана със следната информация: 
  • Наименование (заглавие), името на автора, телефон и имейл за контакт; 
  • Да отговарят на темата и да притежават естетическа стойност. Организаторите не носят отговорност за злоупотреба с авторско право, отговорността е на участника. 

СРОКОВЕ:

  • Краен срок за получаване на фотографиите: до 12:00 часа на 18 май 2022 г.; 
  • Творбите се изпращат в цифров вид на имейл: compost@abv.bg 

Откриване на фотоизложбата: 19 май 2022 г., 11:00 часа, Младежки дом - Белоградчик
Награждаване на победителите: 11:30 часа във фоайето на Младежки дом - Белоградчик
Изложбата ще бъде отворена за посетители до 25 май 2022 г. 

Поканени са всички!

Фотоконкурс на тема "Земята обича компост"