Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Информационни срещи по Програма за саниране на сгради с финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“

Дата на публикуване: 23.01.2023
Последна актуализация: 27.01.2023
Карта на гр. Белоградчик
Дата на публикуване: 23.01.2023