Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Започна плащането на местните данъци и такси за 2023 година в община Белоградчик

Дата на публикуване: 13.01.2023
Последна актуализация: 18.01.2023

За да предостави по-дълъг период за заплащане на местните данъци с отстъпка, община Белоградчик направи рано необходимите изчисления за 2023 г. Вече се приемат плащания за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства за настоящата година. Няма промяна в размера на местните данъци и такси.
Информация за размера на задълженията може да се получи на касите в Центъра за административно обслужване (3900 Белоградчик, ул. ”Княз Борис I” № 6), както и на следните интернет страници www.belogradchik.egov.bg, www.nap.bg, www.epay.bg.
Срокът за плащане е на две равни вноски - първата до 30.06.2023 г., и втората - до 31.10.2023 г. На предплатилите задълженията си за цялата година до 30.04.2023 г. се прави отстъпка 5 %.
Може да се плаща и патентния данък - на 4 равни вноски, като срокoвете съответно са: до 31.01.2023 г., до 30.04.2023 г., до 31.07.2023 г. и до 31.10.2023 г. Лицата, които до 31-ви януари на текущата година са подали данъчната декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, също ползват отстъпка 5 %.
Данъчно задължените лица за туристически данък подават в общината декларация по образец до 31-ви януари за облагане с данък за предходната календарна година. Дължимият туристически данък за календарния месец се внася до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.
Заплащането на такса за притежаване на куче за текущата година е до 31 март 2023 г.

Възможностите за плащане на местни данъци и такси към община Белоградчик са следните:

 • В брой или чрез ПОС терминал на касите в Центъра за административно обслужване на адрес: 3900 Белоградчик, ул. "Княз Борис I" № 6 (сградата на общинска администрация), работно време с граждани: 08:00 ч. - 17:00 ч.;
 • С персонален идентификационен код (ПИК) на НАП чрез системата за онлайн плащане в сайта на НАП https://portal.nra.bg/;
 • През системата за интернет разплащания www.ePay.bg;
 • В офисите на Банка ДСК ЕАД, през системата за отдалечено банкиране ДСК Директ или чрез директен дебит;
 • В офисите на ОББ АД, чрез ОББ Онлайн или ОББ Мобайл;
 • В офисите на ПОЩЕНСКА БАНКА, чрез e-postbank.bg или мобилното приложение;
 • На всяка каса на ИЗИПЕЙ АД на територията на цялата страна;
 • На всяка каса на „ФАСТ ПЕЙ ХД“ АД на територията на цялата страна;
 • В онлайн офисите на БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД;
 • През дигиталния портфейл iCard;
 • През системата на Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС);
 • В кметствата на населените места от общината за съответното населено място;
 • Чрез банков превод по банковата сметка на община Белоградчик:

Интернешънъл Асет Банк АД, клон Видин
IBAN: BG65IABG74968400270200, Bic code: IABGBGSF
44 14 00 Патентен данък и лихви върху него;
44 21 00 Данък върху недвижимите имоти и лихви върху него;  
44 22 00 Данък върху наследствата и лихви върху него;
44 23 00 Данък върху превозните средства и лихви върху него;
44 24 00 Такса за битови отпадъци и лихви върху нея;
44 25 00 Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин и лихви върху него;
44 28 00 Туристически данък;
44 65 00 Приходи от глоби и санкции;
44 80 13 Такси за притежаване на куче.

Съгласно разпоредбата на чл. 169, ал. 3а от ДОПК задълженията за съответния вид, установявани от общините, до заявяването им за принудително събиране, се погасяват по реда на възникването им, а когато се отнасят за една и съща година, лицето има право да заяви кое от тях погасява.
В момента се подготвят за изпращане данъчните съобщения за 2023 г., които ще бъдат получени от гражданите до края на м. февруари.
Пълна информация относно сроковете и начините за плащане, както и възможност за справка за задължения за местни данъци и такса за битови отпадъци е налична на официалния сайт на община Белоградчик: www.belogradchik.egov.bg