Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CM7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KT0

Заповед за определяне услугите по чл. 62 от ЗМДТ, границите на районите, честота на обслужване и сметоизвозване през 2023 г.

Дата на публикуване: 06.10.2022
Последна актуализация: 27.06.2023
https://www.livechatalternative.com/