Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CM7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KT0

ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ УСЛУГИТЕ ПО ЧЛ. 62 ОТ ЗМДТ, ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНИТЕ И ЧЕСТОТА НА ОБСЛУЖВАНЕ НА СЪДОВЕТЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ ПРЕЗ 2022 Г.

Дата на публикуване: 11.10.2021
Последна актуализация: 27.06.2023
https://www.livechatalternative.com/